Av 64 spurte fikk vi 38 svar (59%) fordelt på aktører rundt om i hele landet. Målet var å undersøke hvorvidt testing av Hepatitt C er prioritert på ulike tjenestenivå. Vi har mottatt svar fra både kommuner, lavterskeltiltak, stiftelser og spesialisthelsetjenester (poliklinikker, ambulante tjenester og ulike avdelinger innen helseforetak og ideelle).

Kartleggingsresultater
Hele seks av ti virksomheter svarte JA på spørsmålet "Testes alle pasienter ved din virksomhet for Hepatitt C?". I tillegg svarte nesten en av ti både JA OG NEI på samme spørsmål, med kommentarer om at - enkelte grupper av pasientene testes
- det er søkt tilskuddsmidler for å prioritere arbeidet fremover
- det er nettopp etablert nye samarbeidsavtaler og arbeidet har ikke kommet helt i gang ennå

Tre av ti svarte NEI på spørsmålet om testing. Begrunnelsene varierte mellom:
- mangel på økonomiske ressurser
- mangel på helsepersonell
- at virksomheten ikke ser dette som sitt ansvarsområde
- at det er samarbeid med fastlege om Hepatitt C -testing
- at somatisk helsesjekk ikke er vektlagt

Det har manglet en oversikt over praksis og Fagrådets forventning var at færre virksomheter hadde innarbeidet rutiner for Hepatitt C -testing og behandling. Vi er imponert over svarene vi har mottatt og grundigheten i hvordan mange kartlegger og undersøker pasientene. Enkelte aktører har hatt testing av Hepatitt C og HIV som en fast del av sin standard helsesjekk siste 10-15 år!

Råd for videre arbeid
Gjennom svarskjemaene har virksomhetene også uoppfordret kommet med råd om videre arbeid knyttet til testing og behandling av Hepatitt C:
- Aktive rusavhengige bør få tilbud om årlig gratis testing av Hepatitt C (HCV) og Hepatitt B (HBC),  de som tester positivt må sikres strukturert og adekvat oppfølging
- Alle risikogrupper bør få tilbud om hepatitt-screening
- Erfaringen er at smitteførende pasienter ønsker behandling så raskt som mulig, og at de evner å følge opp behandlingen. En lang rusfri periode er et unødvendig krav
- For å nå frem til alle (i kommunen/bydeler) trengs ressursøkning
- Større grad av samarbeid med fastleger, forskningsprosjekter og Hep-C klinikker
- Få tilgang på stasjonært smitterom (større kommuner/bydeler) der en kan gjennomføre screening-tester - Utvide overdosearbeidet til også å gjelde somatisk helse

Fagrådet takker for stort engasjement i kartleggingsarbeidet. Med 37 svar antar vi at resultatet gir et relativt godt bilde av praksis. Imponerende mye godt arbeid blir utført og vi ser et solid utgangspunkt for det et samlet bruker- og behandlerfelt ønsker; en nasjonal satsning for å utrydde Hepatitt C!