Manualen inneholder blant annet relevant lovverk, mal for samtykke, brev, vedtak, individuell plan, oversikt over alle institusjoner som tar imot pasienter etter §§ 10-2 og 10-3, og oversikt over alle Fylkesnemndene i landet. Arbeidsmanualen er den samme som tidligere har ligget på KoRus-Øst sin nettside www.rus-ost.no. Fremover vil oppdatert versjon imidlertid ligge på Fagrådet sin nettside under fanen publikasjoner. Spørsmål om arbeidsmanualen rettes til Torhild Kielland Kielland@rusfeltet.no

Fagrådet er gjort kjent med at veilederen kommer ut på høring i løpet av sommeren med høringsfrist i oktober 2015.