Fagrådet har lest hva de skriver om rusomsorgen og ut fra teksten ser det ut som ambisjonene på rusfeltet er noe mindre enn hva det nye byrådet i Bergen presenterte forrige uke. Men plattformen er tydelig på at de vil ha en kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk. Videre at rusavhengighet må møtes som et helseproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Dette har Fagrådet og flere tatt til orde for, senest stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, under Fagrådet Nasjonale rusfagkonferanse i september.

I Oslo vil også kommunen søke om et forsøksprosjekt med heroinassistert behandling og igjen ta opp spørsmålet om røyking av heroin på spøyterommet på Prindsen. Mest sannsynlig er det dette som vil få oppmerksomhet fra media. Men det foreslås flere gode tiltak som opprettelse av overdoseteam, muligens etter modell av Helse- og overdoseteamet i Trondheim. Byrådet vil også styrke ettervernet og arbeide for flere egnede boliger for rusavhengige.

Plattformen har en åpning for enda mer offensiv satsning på rusfeltet ved at byrådet skal legges frem en revidert rusomsorgsplan hvor forebygging, skadereduksjon, ettervern og særskilte tilbud står sentralt, med egne rustiltak som er spesielt rettet mot unge rusavhengige. Her har byrådet muligheten. Fagrådet savner nok også en større fokus på alkohol og alkoholavhengighet som også i Oslo er et stort problem.

Hele kapittelet om rusomsorgen følger under:

Oslo skal ha en kunnskapsbasert og fordomsfri ruspolitikk. Målsetningen er bedre helse og bedre liv for rusavhengige, godt helsestell, tilgjengelige tjenester og færrest mulig overdoser og alvorlige skader. Rusavhengighet må først og fremst møtes som et helseproblem, ikke som et kriminalitetsproblem.  Hjelp skal tilbys uten at det stilles krav om rusfrihet, samtidig som muligheten for rusfrihet må være et mål. Rusavhengige skal ikke måtte oppleve en lang saksbehandlingstid eller lang ventetid før behandling, eller å bli kasteballer mellom ulike offentlige instanser.  Undervisningsopplegget knyttet til rus i Osloskolen må styrkes og omhandle mer enn alkohol. Skolenes forebyggingsarbeid må også inkludere foreldrene. Barn av rusavhengige må få trygge oppvekstsvilkår og pårørende må vies større oppmerksomhet.   Byrådet vil:

  • Legge frem en revidert rusomsorgsplan hvor forebygging, skadereduksjon, ettervern og særskilte tilbud står sentralt, med egne rustiltak som er spesielt rettet mot unge rusavhengige
  • Tilby kartlegging og tidlig intervensjon i primærhelsetjenesten for å forebygge alkoholrelaterte skader og problemer
  • At kommunen skal søke om å bli forsøkskommune for heroinassistert behandling
  • Opprette et eget overdoseteam i Oslo, samt vurdere en spesialisert helsestasjon for rusavhengige
  • Utvide ordningen med sprøyterom og søke staten om å drive en forsøksordning med røykerom for heroin
  • Tillate et bredere utvalg av substitusjonspreparater innen legemiddelassistert rehabilitering.
  • Styrke ettervernet for rusmiddelavhengige
  • Vri innsatsen fra midlertidige botilbud over til trygge, permanente boliger med oppfølging

Hele byrådserklæringen kan du lese her..