En rekke tilgrensende retningslinjer, veiledere og rundskriv har vært vurdert i utviklingen av denne retningslinjen. Helsedirektoratet har foruten å se til norske publikasjoner også sett nærmere på retningslinjer fra både Sverige og Storbritannia.

Retningslinjen har 58 anbefalinger. Blant annet finner vi fire anbefalinger om brukermedvirkning, ti om selve behandlingsforløpet og tretten om terapeutiske tilnærminger i rusbehandling.

To av anbefalingene knyttet til brukermedvirkning sier: "Pasienten/brukeren skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder" og "For å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte bør det gjennomføres systematisk og kontinuerlig tilbakemelding/ evaluering av behandlingen fra bruker/ pasient." Anbefalingene viser et tydelig resultat av arbeidet med brukermedvirkning de siste årene. Anbefalingene gir anslag til en helt ny tid innen rusbehandling.

En av anbefalingene om terapeutisk tilnærming er musikkterapi. Musikkterapi har tidligere vært anbefalt i retningslinje for psykosebehandling (2013, IS 1957) med gradering A/høyeste evidensnivå, men det er første gang musikkterapi kommer inn som anbefaling i rusbehandling. Retningslinjen skriver: "Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. Musikkterapi vil være relevant i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i kriminalomsorg og i kommunale tjenester." Den kan være en del av et individuelt forløp, og som tiltak i gruppeterapi eller i åpne grupper. Terapien må utføres av personer med godkjent utdanning innen musikkterapi.

Foruten anbefalingen om musikkterapi som terapeutisk tilnærming blir blant annet mindfulness, 12- trinn, legemidler som støttebehandling til alkoholavhengige, mentaliseringsbasert terapi, kognitiv terapi og nedtrapping av benzodiazepiner beskrevet som viktige virkemidler i rusbehandling. Hvorfor akkurat disse tilnærmingene er valgt fremfor andre ser vi frem til å få belyst under lanseringskonferansen.

Retningslinjene presenterer to pasient-/brukerhistorier som er valgt ut som eksempler for å vise hvordan det kan være nyttig å reflektere rundt kritiske overganger i et pasientforløp. Refleksjonene tar utgangpunkt i faktiske situasjoner og har spørsmål det kan være nyttig å stille. Spørsmålene er lenket til aktuelle anbefalinger i retningslinjen. Helsedirektorat skriver at de håper at eksemplene kan inspirere til å bruke retningslinjen som et praktisk verktøy overfor egne pasienter/brukere. Eksemplene er to av femten forløp som KORFOR – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest – leverte til Stortingsmelding 30 «Se meg» (2011-2012).

Presentasjonen av retningslinjen skjer onsdag 2.mars og er flyttet fra Helsedirektoratet til Radisson Blue på Holbergsplass etter stor pågang og det er mer enn 300 påmeldte. Helse- og omsorgsminister Bent Høie stiller med egen åpningshilsen til forsamlingen.

 

Les hele retningslinjen her