Det mest overraskende i konkurransegrunnlaget er at poliklinikk ikke er et eget delområde i grunnlaget. Det betyr, slik Fagrådet forstår det, at dagens polikliniske tilbud hos Blå Kors Lade behandlingssenter forsvinner sommeren 2022.

Helse Midt-Norge skriver at de ser for seg at de ideelle aktørene skal drive polikliniske og ambulante tjenester i forbindelse med døgnopphold. Det vil si polikliniske tjenester før og etter opphold samt ambulante tjenester i forbindelse med sekvensielle opphold. Det legges opp til 7000 konsultasjoner, noe som er 14% færre det som ytes i dag. 

I dag - tre ideelle aktører og 99 døgnbehandlingsplasser
I dag er det tre ideelle aktører som har avtale med Helse Midt-Norge. Det er:
Blå Kors Lade behandlingssenter, Tyrilisenteret og NKS Kvamsgrindkollektivet.

Til sammen har de 99 døgnbehandlingsplasser inkludert avrusning ved Lade. Lade har også en selvstendig poliklinikk som er valgbar på Helse Norge. Alle institusjonene er lokalisert i Trondheim. De er av ulik størrelse og har ulike målgrupper. Blå Kors Lade har i tillegg til avrusning og poliklinikk tilbud til flere grupper, blant annet gravide og småbarnsfamilier og tvang.

Færre døgnplasser
Det legges opp til en reduksjon i antall døgnplasser med mellom 5-11 plasser hos de ideelle. Det er primært hos voksne med alvorlig rusavhengighet, alkohol- og/eller medikamentavhengighet det legges opp til en reduksjon. Reduksjonen «kompenseres» med en økning i polikliniske og ambulante tjenester.  

Reduksjon i økonomisk ramme
I dag bruker Helse Midt-Norge ca 235 millioner kroner på ideelle aktører i TSB. Den nye avtalen har en økonomisk ramme på ca 227 millioner kroner. Helseforetaket har i konkurransegrunnlaget tatt forbehold om at den nye rammen skal holde, og kan avvise tilbud som overstiger fastsatt budsjett. Det er fastsatt et budsjett pr delområde og i praksis en makspris pr døgnplass, slik vi forstår det. Vi vil tro at det betyr at de fleste lurer på hvor langt under den antatte maksprisen de må legge seg for å få avtale.

Så skal det sies at det er konkurranse med forhandlinger slik at Helse Midt-Norge og de som gir tilbud vil forhandle om innhold i tilbudet. Konkurransen er forbeholdt ideelle aktører i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser, slik det er et politisk flertall for.

I helseregionen bor det 735 000 innbyggere.

Sekvensielle innleggelser
I konkurransegrunnlaget må institusjonene tilby sekvensielle innleggelser. Det kommer ikke frem hvordan Helse Midt Norge definerer en slik innleggelse. Men vi vet at det betyr økt vekt på trening i egen bolig og det som heter treningsturer/permisjoner. Det vil være opp til institusjonene å bekrive hvordan de ønsker å gjennomføre dette i praksis og det blir helt sikkert et tema i forhandlingene. Det fremkommer heller ikke hvordan dette løses i forhold til beleggskravet som stilles.

Nye avtaler fra sommeren 2022
De nye avtalene vil gjelde fra 1.7.2022 med varighet på fire år med opsjon på forlengelse med 2 x 2 år. Frist for å levere tilbud er 16. august.

Forhandlinger gjennomføres i løpet av høsten, tildelinger og avtaler inngås i desember 2021.

Seks delområder
  • 5 døgnplasser for Gravide- og småbarnsfamilier herunder tvang.
  • 18 døgnplasser for Avrusning
  • 5-7 døgnplasser for ROP/Skjerming herunder tvang
  • 30-32 døgnplasser for Alvorlig rusavhengighet
  • 14 døgnplasser for unge voksne med omfattende hjelpebehov
  • 16-18 døgnplasser for Alkohol- og/eller medikamentavhengige

Helse Midt-Norge har gjennomført behovsvurdering i regionen hvor alle interessenter har fått uttale seg. På den bakgrunn er det utarbeidet en rapport som danner grunnlaget for omfanget i anskaffelsen. 

En hver endring frambringer reaksjoner. Noen ganger er endringer nødvendig for å få et tilbud tilpasset brukerens behov. Helse Midt-Norge har gjort noen slike endringer med økt poliklinisk aktivet før og etter behandling, og de vil ha sekvensiell behandling. Det er en modernisering av behandlingsfeltet.

Vi er forundret over at poliklinikken ved Blå Kors Lade behandlingssenter fjernes. Vi får håpe at det er gjort i forståelse med ledelsen ved Lade.

Samlet er det en reduksjon i aktivitet og økonomisk ramme for ideell sektor. Hvorvidt endringene kompenseneres ved en vekst i det offentlige tilbudet, er ikke Fagrådet kjent med. Men debatten om rusreformen viste at det er et stort politisk flertall for å styrke behandlingsfeltet. Tidligere har Stortinget vedtatt at det skal være en vekst i ideell sektor. Såvidt vi kan se legges det ikke opp til ideell vekst, men det vil være mulig at rusfeltet styrkes gjennom økt offentlig satsing. 

Fagrådet vil følge spent med på den videre prosessen rundt anbud i Helse Midt-Norge.