Det foreslås å øremerke 13,9 mill. kroner til rusfeltets samarbeidsorgan Actis. "Actis er den samlende paraplyorganisasjonen for frivillig rusmiddelforebyggende arbeid. Tilskudd til Actis er viktig både for å bistå organisasjonene og for å fremme fagfeltet. Det foreslås å øremerke 15,5 mill. kroner til kampanjeorganisasjonen Av-og-til. Av-og-til driver holdningsskapende arbeid gjennom et bredt nettverk av frivillige organisasjoner, kommuner og andre samarbeidsparter. Av-og-til er et viktig supplement til Helsedirektoratets informasjonstiltak og kampanjer." Dette skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett.

Dette viser at regjeringen ser behovet for å sikre noe mer forutsigbarhet for ruspolitiske organisasjoner. Innenfor psykisk helse har Rådet for psykisk helse i flere år hatt et øremerket tilskudd på 3,6 millioner kroner som foreslås videreført i 2016.

Fagrådet mener regjeringens satsning på rusfeltet gjennom dette statsbudsjettet er god og i forlengelsen er naturlig at ruspolitiske organisasjoner sikres noe mer forutsigbarhet enn dagens ordning tilsier. Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjonen er den største organisasjonen på rusfeltet med ca 150 ulike virksomheter fra alle deler av rusfeltet. Det burde tilsi at den neste rus- og fagpolitiske organisasjonen som bør bli egen post på statsbudsjettet bør bli Fagrådet. Kanskje kan det allerede skje under behandlingen av Statsbudsjettet 2016 som starter i Helse- og omsorgskomiteen om kort tid?

Helse- og omsorgskomiteen har invitert til høring om statsbudsjettet. For å kunne delta kreves det påmelding med frist 14.oktober.