Av de 996 pasientene var 62% menn. Forskerne har undersøkt blodprøver fra pasientene for å finne ut hvor stor andel som var ruspåvirket på skadetidspunktet. Blodprøvene ble analysert for alkohol og 28 andre rusmidler.

Alle pasienter som kom til sykehuset innen seks timer etter skaden, ble inkludert i studien. Unntaket var pasienter som ble innlagt på grunn av forgiftning, i hovedsak overdoser.

Forsker Eirin Bakke ved Folkehelseinstituttet beskriver på instituttets nettside at "De påviste konsentrasjonene ble tilbakeregnet til tidspunkt for skaden. Ut fra disse konsentrasjonene vurderte vi om det var sannsynlig at pasienten var påvirket på skadetidspunktet".  Påvirket i denne sammenhengen betyr nedsatte ferdigheter i form av nedsatt vurderingsevne, innlæringsevne, koordinasjon og hukommelse. For alkohol ble grensen for påvirkning satt til 0,5 promille eller høyere.

Studien viser videre at 32,5 % av alle pasientene fikk påvist alkohol og/eller andre rusgivende stoffer i blod på skadetidspunktet. Andelen som var påvirket, var særlig stor hos pasienter med voldsskader - hele 75 %! Helsenorge.no skriver på sin nettside om alkohol og vold at

en overvekt av voldstilfellene i Norge er alkoholrelatert. Ofte er både offer og den som utøver vold påvirket, og mer enn halvparten av all alkoholrelatert vold involverer de av oss som bare drikker «nå og da». Mange anmeldte voldtekter er også festrelatert, og dette er en økende tendens.

Alkohol var også det vanligste rusmiddelet i studien fra Folkehelseinstituttet. Nesten 26 % av skadepasientene var påvirket av alkohol. Mer enn 1/3 av disse hadde mer enn ett stoff i blodet. De påvirkede pasientene var yngre enn de som ikke var påvirket, og menn var oftere påvirket enn kvinner. Flere pasienter var påvirket i helger og på kveldstid enn på ukedager og på dagtid.

46 av de 324 pasientene med ruspåvirkning i studien var 65 år eller eldre. Med andre ord en av sju. Hvorvidt dette er et høyt eller lavt tall kan vi mene mye om, men fra arbeidet som blant annet Nettverk eldre og rusbruk Oslo har gjort de siste årene vet vi at tendensen er at stadig flere eldre får rusproblemer og at de ofte sliter med komplikasjoner som fallskader og ulike former for funksjonssvikt.

Studien støtter allerede kjent kunnskap om at alkohol og rusmidler øker risikoen for å bli utsatt for en ulykke og/eller få skader.