Fem år for å bli spesialist
Spesialistutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin har Fagrådet jobbet for i mange år. I 2012 ble det omtalt i Stortingsmeldingen "Se meg!" og i mai 2015 ble den første spesialisten, Rune Tore Strøm fra Oslo universitetssykehus, godkjent. Strøm ble godkjent på overgangsordningen for de leger som allerede har arbeidet mange år i rusfeltet og kan dokumentere nødvendig praksis. For leger som starter denne utdanningen nå, tar det 5 år å bli spesialist. 3,5 år må tas i rusbehandlingsinstitusjoner mens de siste 1,5 årene må tas utenfor rusfeltet f.eks i psykiatri eller indremedisinsk avdeling.

Ålesund behandlingssenter kan tilby legene 3,5 år
Som første rusbehandlingsinstitusjon kan Ålesund behandlingssenter tilby LIS leger hele løpet på 3,5 år i sin institusjon. Det stilles en rekke krav til institusjonen for at den skal kunne ha legene i spesialisering i disse 3,5 årene. (se under) Etter hvert vil nok flere institusjoner bli godkjent, men det mest vanlige vil bli at flere samarbeider og til sammen dekker de områdene som LIS legene må gjennom. Grunnen til at Ålesund behandlingssenter er først ute skyldes målrettet innsats siden 2012 sier avdelingsleder Kari Marie Remø Nesseth (bildet).

Krav for å bli godkjent som fullverdig utdanningsinstitusjon
Helsedirektoratet har følgende krav for å bli godkjent som fullverdig utdanningsinstitusjon

  • 1 år i avdeling/enhet for avrusning: Tjenesten må inneholde akuttvurderinger, diagnostisering og abstinensbehandling av pasienter. Tjeneste med akuttvurderinger kan også oppnås i poliklinikk innen TSB.
  • ½ år i døgnenhet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling: Tjenesten må inneholde utredning, behandling og rehabilitering av pasienter.
  • 1 år i poliklinikk: Tjenesten må tilby behandling til pasienter som bruker forskjellige typer rusmidler. Tjenesten må innebære utredning, diagnostisering og behandling av pasienter. Tjenesten skal inkludere oppfølging av LAR-pasienter over minimum 3 måneder.
  • 1 år valgfri tjeneste:  Tjeneste i valgfri avdeling eller poliklinikk innen TSB. Den valgfrie tjenesten i TSB kan erstattes helt eller delvis med tjeneste i kommunalt rustiltak (feltpleie, kommunal substitusjonsbehandling, akuttiltak døgn, fengselshelsetjeneste og tilsvarende), med veiledning av spesialist i rus- og avhengighetsmedisin.  Nordisk medisinsk doktorgrad (PhD) teller med 1 år i stedet for valgfri tjeneste innen TSB. Annen relevant forskningstjeneste kan vurderes å telle med inntil ett år.

Fagrådet gratulerer
Fagrådet gratulerer Ålesund behandlingssenter med godkjenningen som den første institusjonen hvor legene kan ta hele spesialistløpet i en institusjon. Det vil gi institusjonen bedre og mer stabil legedekning, noe pasientene på institusjonen vil nyte godt av. Ålesund behandlingssenter er medlem i Fagrådet.