På Fagrådets ruspolitiske seminar om straff, sanksjoner og avkriminalisering kommer begge samfunnsdebattantene og vil ha mer enn god anledning til å både snakke sammen og kommentere hverandre.

Begge har skrevet en rekke kronikker og kommentarer i media de siste årene og om temaet avkriminalisering har de så langt Fagrådet har registrert, stått langt fra hverandre.

I august skrev Mina Gerhardsen dette på Actis sin nettside:

- Å passivt avkriminalisere betyr at vi gir fra oss muligheten til tidlig inngripen. I dag kan vi sette i gang helsetiltak, iverksette forebyggingsprogram eller se etter løsninger i konfliktråd... Blank avkriminalisering betyr at vi mister dette og andre tiltak for tidlig innsats.

På seminaret vil Mina Gerhardsen snakke under overskriften - avkriminalisering et steg fram eller et steg tilbake?

Pedersen mener kostnadene knyttet til kontrollsystemet hører med i en vurdering av narkotikapolitikken og mener at Actis overser disse. Han har publisert 30 artikler om norske ungdommers bruk av hasj i internasjonale tidsskrifter og har dybdekunnskap om både norsk og internasjonal forskning på området. Han ønsker at Norge skal se til land som Portugal som allerede i 2001 valgte å avkriminalisere all bruk av narkotiske stoffer. Han vil snakke ut fra overskriften "I hvilken grad vil Portugalmodellen passe for Norge?".

Portugalmodellen blir av flere brukt som et eksempel til etterlevelse. Som første land i Europa avkriminaliserte Portugal all bruk av narkotiske stoffer i 2001, samtidig som det juridiske ansvaret for bruk av narkotiske stoffer ble flyttet fra straffelovgivningen til helse- og sosialsektoren. Bruk ble unntatt strafferettslig forfølgelse og definert inn under helse- og sosialpolitikken.

Årsaken til at spesielt Portugal fremheves som landet som har avkriminalisert bruk av narkotika, kan være at landet har erstattet strafferettslige sanksjoner mot brukerne med et helhetlig system bygget opp rundt helse og sosial velferd. At det er mer enn femten år siden loven trådte i kraft, gjør det også mulig å forske på og evaluere modellen. At modellen har overlevd ulike politiske regimer er et tegn på at den er innarbeidet og anerkjent på nasjonalt plan.

Fagrådet ser fram til spenstige meningsytringer på ruspolitisk seminar 8. Desember.