Sitter nederst ved helsebordet
Fagrådet vil legge vekt på konsekvensene av at personer med rusproblemer i en årrekke har sittet nederst ved helsebordet og følgelig dør 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen. Vi legger vekt på:

  • viktigheten av å sikre at kommunene bruker midlene i opptrappingsplanen til å styrke tjenestene til personer med rusproblemer
  • at egenandeler er en trussel mot nødvendig helsehjelp
  • om tannhelse; enkelte grupper faller utenfor dagens ordning for gratis tannbehandling
  • mange personer med rusproblemer mottar enkel tannbehandling med negativ forventning om at de ikke mestrer å følge opp behandlingen. Dette er et dårlig utgangspunkt for recovery og livskvalitet

Ved at tannhelsetjenesten og helsetjenester knyttet til rusavhengige samarbeider tettere, kan tannbehandling for denne pasientgruppen planlegges, og i større grad gjennomføres.

Blankholmutvalget
Blankholmutvalget består av 16 medlemmer oppnevnt av regjeringen og ledes av Aud Blankholm. Blankholm er utdannet sykepleier og har bl.a. studert helseledelse ved Universitetet i Oslo. Hun har vært forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, administrerende direktør på Aker sykehus, personaldirektør i Staten og generalsekretær i Norsk Sykepleierforbund.

Målet med utvalget er å få en helhetlig drøfting av prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten slik det er gjort innenfor spesialisthelsetjenesten. Utvalgets arbeid skal bidra til mer kunnskap og åpenhet om prioritering i helse- og omsorgstjenesten, og de skal foreslå mulige prinsipper for prioritering. Mandatet er fastsatt i statsråd 5. april 2017.

Fem offentlige utredninger har vurdert prioritering i helsetjenesten de siste tretti årene. Disse arbeidene har i all hovedsak vært knyttet til prioriteringer i spesialisthelsetjenesten og til refusjon av legemidler over folketrygden.