Familie og venner
Vi ønsker at pårørende, som vi nå kaller familie og venner (som en del av vår nye recoveryorienterte ordbok), skal være aktivt med å forme og utvikle våre tilbud.

En av måtene vi oppnår dette på, er gjennom å drifte vårt eget bruker- og pårørendeforum som møtes fire ganger i året. Alle bruker- og pårørendeorganisasjoner i distriktet er velkomne til å delta. På møtene tar vi opp faste tema i tråd med saksgangen til kommunen, slik at brukermedvirkningen blir reell. Det arrangeres også pårørendesamlinger, både på avdelings- og enhetsnivå med ulike tema.

Recovery college
Vår region har også etablert et Recovery college som er et samarbeid mellom flere kommuner, helseforetak og organisasjoner. Her er samskaping helt essensielt for tilbudet som utvikles. Mestringsenheten har et utstrakt samarbeid med Veiledningsenteret for pårørende og Pårørendesenteret i området, men til tross for dette var tilbakemeldingene fra pårørende at de i tillegg ønsket et tilbud fra oss direkte.

Nye tilbud
Vi startet 2020 med to nye tilbud for familie og venner, og vi håper å utvikle flere.

Idéene bak tilbudene kom fra en “café-dialog” Mestringsenheten hadde med familie og venner av innbyggere som mottar hjelp fra oss. Der kom det frem at familie og venner ønsket både informasjon, opplæring og en møteplass.

Vi ønsket å forbedre tilbudet, og søkte følgelig om midler til å utvikle og starte opp kurs.

Nå har vi fått muligheten til å holde en åpen informasjonssamling for pårørende hver måned. Informasjonssamlingen retter seg mot dem som er familie og venner av noen med utfordringer innen psykisk helse og/eller rus, uavhengig av om de får hjelp fra Mestringsenheten. Informasjonssamlingen drives av ansatte fra enheten, samt deltagelse fra pårørendeorganisasjonen Ivareta. Her får folk informasjon om tilbudene som finnes i Mestringsenheten og hvem de kan kontakte. Målet er at samlingen skal gi mer støtte til familie og venner.

Vi ønsker videre å utvikle et introduksjonskurs til alle familie og venner av innbyggere som mottar hjelp fra oss. Innholdet i “introkurset” vil fokusere på belastninger familie og venner opplever, og strategier for å håndtere disse best mulig.

Tilbakemeldingsskjema for pårørende
I februar 2020 lanserte vi et tilbakemeldingsskjema for pårørende. Bakgrunnen for skjemaet er at vi ønsker å skreddersy praksisen vår ved hjelp av direkte tilbakemeldinger fra dem som mottar hjelp.

Ikke alle pårørende er medlemmer av organisasjonene som er i vårt bruker og pårørendeforum, og vi ønsker å nå flere.

Skjemaet er tilgjengelig på nettsidene våre. Her kan alle som er familie og venner til noen som får hjelp fra oss, gi direkte tilbakemeldinger på hvordan de selv har blitt møtt av oss. Hensikten er å få tilbakemeldinger på hvordan pårørende opplever å bli møtt, og om de får den informasjonen og veiledningen de trenger. Skjemaet er anonymt, og administreres av rådgivere i Mestringsenheten.

Vi ønsker å bruke innspillene herfra til videre utvikling av våre tilbud.