Regjeringen vil anerkjenne pårørende som den viktige ressursen de er, innen helse- og omsorgstjenesten og bidra til å fremme god helse og gode tilbud for pårørende i krevende omsorgssituasjoner.

Strategien og handlingsplanen som nå er publisert er generell og peker ikke på noen spesielle sykdommer eller lidelser, men snakker overordnet om pårørende som gruppe og deres uformelle omsorg som uvurderlig ressurs.

Ønsker større åpenhet om utfordringer og problemer som pårørende til rusavhengige. Skam og stigmatisering gjør det vanskelig å be om hjelp.
 A-larm Bruker- og pårørendeorganisasjon, sitat fra regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Vil invitere til årlige møter

Innspill fra pårørende og organisasjonene har vært viktig for utforming av strategien, skriver regjeringen. Framover vil de fortsette å inkludere dem når mål, innsatsområder og tiltak skal følges opp framover.

Helse- og omsorgsministeren og barne- og familieministeren planlegger blant annet å invitere barn og unge til et årlig møte for å lytte til deres erfaringer og synspunkter på det å være pårørende og hvordan tiltakene i denne strategien kan bidra til en bedre hverdag for de unge. Pårørendeorganisasjonene vil også bli invitert til dialog og samarbeid om en best mulig oppfølging av strategi og handlingsplan.

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder om rettigheter og plikter som gjelder pårørende. Pårørendeveilederen forklarer regelverket og hvilke forventninger og krav pårørende kan stille til helse- og omsorgstjenesten (Helsedirektoratet 2017). Det er også lagt ut en forenklet oversikt over pårørendes rettigheter på helsenorge.no.

Felles utfordringer og behov

Pårørende er mange og ulike. På tross av forskjellene viser innspill til strategien at mange pårørende også har en del felles utfordringer og behov. Strategien nevner fem felles punkter:

 1. Manglende identifisering, ivaretakelse og medvirkning
 2. Behov for mer og bedre informasjon, opplæring og veiledning
 3. For lite støtte og avlastning
 4. Behov for mer forutsigbarhet og bedre koordinering
 5. For dårlig kartlegging og oppfølging av barn og familier

Regjeringens handlingsplan 

Vi erfarer gjennom vårt tiltak, Pårørendetelefonen, mange historier og utfordringer, frustrasjoner og spørsmål. Ofte er uvisshet bakteppet (..) Uvisshet er viktig og skyldes ofte manglende informasjon og god kommunikasjon med helse- og omsorgstjenestene.
Ivareta – pårørende berørt av rus, sitat fra regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan

Regjeringen legger opp til seks innsatsområder. Samlet skal innsatsområdene og tilhørende tiltak bidra til å løfte pårørendes situasjon og til å nå hovedmålene. De seks innsatsområdene er:

 • Tidlig identifisering og ivaretakelse
 • Bedre informasjon, opplæring og veiledning
 • Forutsigbare og koordinerte tjenester
 • Tilstrekkelig støtte og avlastning
 • Familieorienterte tjenester
 • Pårørendemedvirkning

Hvert enkelt område har en rekke tiltak beskrevet i handlingsplanen. Les hele handlingsplanen ved å klikke her.