Fra samme periode i fjor er ventetiden redusert med 11 dager. For mer enn halvparten er ventetiden under en måned, mens det fremdeles er noen som må vente lengre enn 2 måneder før de starter opp behandling.

Antall nyhenviste pasienter i 2.tertial var 4756 pasienter som er noe færre enn tidligere, og antall på venteliste er også redusert. 31.august 2016 ventet 1144 pasienter på oppstart i behandling. Det er 193 færre enn i 1.tertial. Alle pasienter skal få vurdert sin henvisning innen 10 dager. Innenfor TSB er gjennomsnittlig vurderingstid 6 dager, men 2,1% av henvisningene, eller for ca 100 personer brukes det mer enn 10 dager på vurderingen. Alle pasienter skal få en dato for seneste forsvarlig oppstart av behandlingen. Oppstart senere enn denne dato er fristbrudd. For TSB er det andelen med fristbrudd 1,6% som er en nedgang fra 1.tertial hvor andelen var 2,6%.

For TSB skiller ikke målingene mellom poliklinikk og døgnbehandling. Det er også reist en del kritikk mot målingene fordi ventetiden ikke sier noe om når den foretrukne behandlingen starter. Vi ser imidlertid at en rekke av institusjonene i TSB har kort ventetid både på poliklinikk og døgnbehandling. Det kan leses på HelseNorge sitt nettsted Velg behandlingsted.

Utviklingen av ventetid er gledelig og er kanskje på et nivå som er akseptabelt. Det er ennå variasjoner mellom de ulike institusjonene. Det er ulike grunner til det. Når kapasiteten er godt utbygd er det behov for å gjennomgå, bedre og sikre kvalitet i behandlingen. Flere aktører innenfor TSB, både offentlige og ideelle etterspør dette nå. Det arbeides med å utvikle et kvalitetsregister i regi av KORFOR ved Stavanger Universitetssykehus. Det er et spennende arbeid som det er høye forventninger til. Men for all del,  kvalitetsarbeid er et kontinuerlig arbeid i den enkelte virksomhet, men myndigheter må også legge til rette for kvalitetsutvikling.