"Venstre mener det er viktig å satse på hele bredden i rusomsorgen;  forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern. Målet må være å ha så differensierte tilbud som mulig for å kunne hjelpe flest mulig best mulig."  Ikke uventet gikk også Venstre inn for en avkriminalisering av bruk og besittelse. Personer som har behov for hjelp skal møtes med helse- og sosialfaglig hjelp fremfor straff.

Venstres standpunkt er på linje med det SV vedtok.  Venstre mener norsk narkotikalovgivning må endres slik at det å bruke rusmidler ikke er en straffbar handling. Når du trenger hjelp skal du få det. Venstre vil at alle ruspasienter skal få time til poliklinikk eller behandling innen 24 timer etter avrusning. Venstre vil opprette flere heldøgns behandlingsplasser. Venstre vil også at behandlingen skal kvalitetssikres bedre slik at rusavhengige får behandling som virker.

Venstre går inn for heroinassistert behandling, men vil også åpne for at LAR kan ta i bruk flere medikamenter enn det de har anledning til i dag. De ønsker å åpne for røyking på sprøyterom og bruk av andre rusmidler enn kun heroin i sprøyterommet. De vil også endre navn fra sprøyterom til brukerrom.Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) må være et tilbud til alle som kan ha nytte  av det etter en medisinsk vurdering. LAR bør anses som både et skadereduserende tiltak og et rehabiliterende tiltak.

Venstre ønsker å etablere flere avrusningsplasser og styrke vernet både før og etter behandlingsopphold. I samarbeid med spesialisthelsetjenesten bør det tilrettelegges for at kommuner eller ideelle og private aktører kan drive egne bemannede boliger i forkant og etterkant av behandling.

Venstre vil opprette flere behandlingstiltak for gravide rusavhengige, og gravide bør gis tilbud om LAR-behandling der det er faglig forsvarlig. Videre vil Venstre styrke lavterskeltilbud rettet mot barn av rusmisbrukere og etablere lavterskeltilbud for ungdom med rusavhengighet og ungdom med rusproblemer kombinert med psykiske og sosiale vansker.