Vi gratulerer de to partiene med valgresultatet og ønsker dem lykke til i forhandlingene.

Her følger vårt innspill i sin helhet:

Rusrelaterte utfordringer rammer i dag mange mennesker og er nært knyttet til ulikhet i levekår. Derfor er det nødvendig med en ruspolitikk som virker rusforebyggende. Gode oppvekstvilkår, reduserte forskjeller, tiltak for å integrere og forhindre utenforskap bør etterstrebes.

Rusrelaterte utfordringer har store konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Det er derfor nødvendig å ha en kunnskapsbasert politikk som bygger på solidaritet og respekt for enkelt menneske. En politikk som hjelper mennesker med rusrelaterte lidelser fremfor å straffe.

Tilbud til personer med rusproblemer må være helhetlige og ivareta hvert individ sine behov for tilhørighet, et hjem, arbeid og en meningsfull fritid med aktiviteter.

Behovet for å styrke rusfeltet er nødvendig. Å sikre en forpliktende økonomisk prioritering av rusfeltet i kommunene og spesialisthelsetjenesten er nødvendig. Ideell sektor yter nødvendige tjenester både på kommunalt og spesialisthelsetjeneste nivå. Regjeringen vil bidra til forutsigbarhet for hele feltet.

Det er nødvendig å sikre god kvalitet og kompetanse i alle deler av tjenestene. Vi trenger en kvalitetsreform innenfor forebygging og behandling. Regjeringen vil fremme god brukermedvirkning og involvering på system og individnivå. Brukere og pasienter skal medvirke i beslutninger som angår dem. Erfaringskompetanse og bruk av erfaringskonsulenter skal implementeres i alle deler av tiltaksapparatet.

Fremtidens ruspolitikk tar sikte på å forebygge fremfor å reparere. Det fordrer en forebyggingsoffensiv.

Alkohol er et folkehelseproblem og det rusmiddelet som skaper flest problemer. Regjeringen vil arbeide for å nå WHOs mål om å redusere alkoholkonsumet med 10 % innen 2025.

Pasientene skal sikres et helhetlig behandlingsløp fra første kontakt i primærhelsetjenesten til pasienten har nådd sine mål. Regjeringen vil legge til rette for utvikling av lokalbaserte helhetlige tilbud innen rus og avhengighet. I en slik modell gis det tilbud fra sykehustjenester, kommunehelse og omsorgstjeneste (inklusive fastleger) og Nav tjenester samtidig etter brukernes behov og ikke systemene sine behov.

Forebygging

Regjeringen vil;

 • Sikre faglige standarder i det forebyggende arbeidet, starte med barn og unge
 • Styrke kommunale enheter for å kartlegge rusbruk og gi nødvendig hjelp, særlig til ungdom og unge voksne med begynnende rusbruk.
 • Bruke sysselsetting av unge og aktivitet aktivt som ledd i det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet
 • Sikre ruskompetanse inn på somatiske avdelinger
 • Opprettholde alkoholfrie soner
Behandling

Regjeringen vil;

 • Gi mennesker med rusrelaterte lidelser hjelp fremfor straff
 • Etablere TSB Ung
 • Etablere og styrke rusmestringsenheter i alle fengsel.
 • Gjennomføre en kvalitetsreform som sikrer brukere og pasienter tjenester med god faglig kvalitet og reduserer krav til rapportering og detaljstyring.
 • Gjennomgå LAR systemet og sikre bedre individuell tilpasning og tilgjengelighet
 • Fjerne egenandel for ruspasienter
Skadereduksjon

Regjeringen vil;

 • Sikre nok boliger for personer med rusrelaterte lidelser gjennom Housing First
 • Mennesker med rusproblemer må selv kunne definere hva de tenker er et trygt hjem for seg. For noen er dette bofellesskap eller omsorgsboliger, for andre en leid kommunal eller privat bolig, og for noen gir Husbanken rom for å kunne kjøpe egen bolig.
 • Forbedre ROP pasienters levekår
 • Etablere flere lavterskel LAR tilbud
 • Sette inn tiltak for å redusere antall rusrelaterte dødsfall