Frist til å foreslå kandidater til valgkomiteen er 1. mars.

Årsmøtet skal velge styreleder, fire styremedlemmer og ett medlem til valgkomiteen.

Nytt av året er vedtektsendringen som medfører at styremedlemmene ikke lenger skal representere hvert sitt område innenfor rusfeltet. Det er fortsatt krav om minst 40% av hvert kjønn og at det skal være brukerrepresentasjon. Styremedlemmene skal også gjenspeile og representere mangfoldet i rusfeltet, herunder sikre geografisk spredning, offentlige/private virksomheter og ulike deler av tjenesteapparatet.

Valgkomiteen består av:
Reidun Wilhelmsen telf 922 58 004 e-post reidun@k-arken.no
Kristin Lervik telf 907 97 442 e-post: Kristin@renavangen.no
Tommy Sjåfjell telf 472 91 063 e-post: tommy.sjaafjell@hotmail.no

Forslag på kandidater sendes en eller flere i valgkomiteen og det er ønskelig at forslagene inneholder følgende informasjon:
• Hvilket verv kandidaten foreslås til
• Personalia, medlemsvirksomhet, stilling
• Kortfattet CV (Yrkeserfaring, utdanning, verv)
• Begrunnelse for forslaget
• Hvem forslaget fremmes av