Flere har oppdaget muligheten for å styrke diskusjonen i interne fagmøter ved å innlede med en video fra ROPTV. Nå har ROPTV publisert en video av rådgiver i Fagrådet, Torhild Kielland, der hun på 19 minutter snakker om bruk av tilbakehold og tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven.

240 vedtak i året på landsbasis
I desember 2016 publiserte Helsedirektoratet en ny veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer, etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10. Tall fra 2015 viser at kun 240 personer ble utsatt for tvang på bakgrunn av sine rusproblemer, inkludert ca 40 gravide. Til sammenligning var det samme år 5600 vedtak om tvang etter psykisk helsevernloven.

Videoen fra ROPTV viser hovedforskjellene mellom tvangsbestemmelsene etter lov om psykisk helsevern og helse- og omsorgstjenesteloven, og tar videre utgangspunkt i flere av helsedirektoratets målsetninger med den "nye" veilederen;
- Flere avtaler om § 10-4, avtalt tilbakehold
- Opprettelse av bistandsteam
- Økt pasient- og brukerinnflytelse gjennom hele prosessen
- Mer sammenhengende pasientforløp
- Færre geografiske forskjeller
- Felles holdningsgrunnlag for bruk av tvang/tilbakehold
- Bedre tilgang og kvalitet på institusjonsplassene

Videoen kan du se her:

Arbeidsmanual med maler og rutiner
Fagrådets nettsider har en Arbeidsmanual som er oppdatert i tråd med veilederen. Arbeidsmanualen konkretiserer arbeidet i saker der kommunen vurderer bruk av tvang og der bruker i samarbeid med institusjon (og gjerne kommunen) vurderer bruk av frivillig tilbakehold/tvang (§ 10-4). Det er fane 4, 13, 17 og 20 som er oppdatert i manualen.

I arbeidsmanualen finner du lenker til alle relevante lover og forskrifter og selvsagt til veilederen. 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 trådte i kraft 1. januar 2012. Lovens kapittel 10 inneholder bestemmelser om særlige tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Det er i § 10-2 gitt regler om tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, i § 10-3 om tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige og i § 10-4 om tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke. Lovbestemmelsen med tilbakehold av gravide rusmiddelavhengige (§ 10-3) er unik i internasjonal sammenheng. I andre land er tvangsspørsmålet basert på den voksne, mens vi her i landet i tillegg beskytter det ufødte barnet.

Fagrådet minner om forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer som trådte i kraft 1. november 2016. Forskriften har som formål å gi regler om gjennomføringen av oppholdet i insitusjon for personer med rusmiddelproblemer, samt avklare når det er adgang til å bruke tvang og å forhindre at tvang brukes i større utstrekning enn nødvendig.