Likevel gir flere sykehus tilbakemeldinger til Fagrådet om at styrkingen ikke når ned til den enkelte rusavdeling. Lojaliteten til sykehusenes langtidsplaner er sterkere enn til nye politiske føringer, og avdelingene pålegges flere steder kutt i budsjettene for å muliggjøre langtidsplaner om blant annet oppussing av gamle avdelinger og bygging av nye. Hva må til for å sikre midlene tiltenkt rusbehandling? Sitter fortsatt de rusavhengige nederst ved bordet og mangler fagfolk som står på barrikadene?

Fagrådet mener at både helseforetak, private ideelle organisasjoner/ behandlingsinstitusjoner, kommuner og brukerorganisasjoner må stå sammen om viktige visjoner framover. Alle personer med rusproblemer bør få like muligheter for behandling uansett hvor du bor i landet og et behandlingstilbud som representerer mangfoldet i befolkningen. Helseforetakene står i dag fritt til hvordan de vil organisere arbeidet og løse oppdraget om å tilby rusbehandling. Fagrådet ser at enkelte sykehus velger å ikke ha en egen avdeling for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), selv om det er lovbestemmelser og retningslinjer som legger føringer for en slik avdeling. I stedet ser Fagrådet at flere sykehus velger modeller der de framhever lov om psykisk helsevern som førende lovverk for sitt arbeid, mens helse- og omsorgstjenesteloven og andre relevante bestemmelser ikke får samme posisjon. Grep som dette gjør definisjonen av hvem som er "ruspasienter" og hvem som er "psykisk helse pasienter" mer utydelig. Rapporteringer kan bli preget av dette og tall fra poliklinikk og behandling kan bli uklare. Enkelte avdelinger og pasienter rapporterer videre om rigiditet knyttet til medisinering. Noen avdelinger praktiserer eksempelvis Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med tilbud om kun ett medikament, til tross for at retningslinjene skriver at det skal være muligheter til å velge mellom flere alternativer. Noen avdelinger innen psykisk helsevern avviser fortsatt personer med LAR-medisinering og sier at behandling med denne type medikamenter umuliggjør behandling av psykiske lidelser. Er politikere og tilsynsmyndigheter klar over denne praksisen? Helseforetakene blir så ulike i sine tilbud at to personer med samme rusproblem bosatt i forskjellige regioner ikke får kvalitetsmessig samme behandlingstilbud.

På høringskonferansen til ny opptrappingsplan for rusfeltet 22. januar, kommer flere viktige stemmer for å belyse arbeidet og situasjonen i spesialisthelsetjenesten og TSB. Seksjonsleder Kine Haugen fra Sykehuset Østfold HF og virksomhetsleder Aino Lundberg (bildet) fra A-senteret i Oslo kommer. Er gode intensjoner nok spør Fagrådet?