Stillinger dukker opp både innen rusbehandling, psykisk helsevern og i kommunale oppfølgingsteam. Selv om musikkterapi er anbefalt i nasjonale faglige retningslinjer for både psykose, rusmiddelproblemer/avhengighet og avrusning, mangler imidlertid mye på at tilbudet finnes "overalt". Vi trenger et krafttak for å implementere musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet –  derfor inviterer et samarbeid av aktører, til toppmøte 9. november!

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen kommer
Til toppmøtet inviterer vi ledere, fagfolk, forskere og brukerorganisasjoner i Oslo og omegn. Målet er å spre kunnskap om musikkterapi, diskutere hvordan vi som fagfelt skal arbeide videre med å implementere nasjonale anbefalinger om musikkterapi samt fremme nye samarbeidsrelasjoner. Det er en glede å bekrefte at ordfører i Oslo, Marianne Borgen, og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen har takket ja til å komme. Selve toppmøtet foregår på Norges musikkhøgskole i Oslo 9. november fra kl 11.30 -15.30. Arrangementet er gratis.
Påmelding til kielland@rusfeltet.no
Påmeldingsfrist 1. november.

Hvem står bak toppmøtet?
Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet inviterer til toppmøtet i samarbeid med NAPHA, Norsk forening for musikkterapi og Senter for forskning i musikk og helse/ Centre for Research in Music and Health (CREMAH). Kompetansenettverket består for øvrig av Norges musikkhøgskole, Universitet i Bergen, Kompetansesenter rus – region øst, vest, midt og Oslo, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Hva er CREMAH?
CREMAH er en forskningssenter ved Norges musikkhøgskole som har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn. CREMAH utvikler ny teori, kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon og forskning på musikkterapi som systematisk behandling. Rusfeltet er i dag et satsningsområde for CREMAH. CREMAH er også toneangivende forskningsformidler og gir ut flere publikasjoner i året.

Bergen har allerede laget en strategi for musikkterapi
Forskningsmiljø og helseforetak på Vestlandet gikk sammen i nettverket POLYFON i 2015, for å fremme musikkterapiforskning og praksisutvikling i regionen. I januar 2017 vedtok divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen en strategi der det er presisert at alle klinikker skal ha musikkterapeut. Dette er et gjennombrudd for implementering på Vestlandet og resten av landet står nå for tur.

Helse- og omsorgskomiteen med merknad om musikkterapi
Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget ga i desember 2016 sin innstilling til Statsbudsjettet for 2017, med en merknad om at det er behov for styrket innsats for implementering av nasjonale retningslinjer som anbefaler musikkterapi: «Komiteen mener pasienter som ønsker det, skal få mulighet til å velge medikamentfrie behandlingsalternativ. Musikkterapi har fått aller høyeste evidensbaserte effekt i de faglige retningslinjene for psykose og er et spisset og likeverdig terapeutisk tilbud. Det er utfordrende at musikkterapi i liten grad er implementert og pasienter ikke får likeverdig tilgang på behandling med dokumentert effekt. Musikkterapi er også anbefalt i de reviderte retningslinjene for pasienter med rusmiddelproblemer og avhengighet samt i retningslinje for avrusning. Musikkterapi er relevant i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, i kriminalomsorg og i kommunale tjenester. Komiteen viser til at musikkterapi hjelper pasienter og brukere til å finne fram til sine egne ressurser, til å prestere og skape mestringsopplevelser.»

Hvor finnes det tilbud om musikkterapi i dag?
Omkring 15-20 virksomheter innen rusbehandling og oppfølging har tilbud om musikkterapi i dag. Noen eksempler er Tyrilistiftelsen, Bergensklinikkene, Frelsesarmeen, ROP Tøyen, Sandnes kommune, Fredrikstad kommune, Finnmarkskollektivet, Sør-Odal kommune og Uteseksjonen i Oslo.

Flere brukerundersøkelser er gjennomført
Musikkterapi er en evidensbasert praksis med høy grad av brukertilfredshet. Musikkterapi representerer en tilnærming som fremmer recovery ved å legge vekt på ressurser, motivasjon, håp, sosial inkludering og aktiv deltakelse i egen bedringsprosess. Det er gjennomført flere spørreundersøkelser blant brukere både i Bergen, Fredrikstad og Sør-Odal de siste årene. 

Velkommen til toppmøte!