Nasjonal overdosestrategi - overdoseforebygging i kommunene

Frist: 15. februar 2022
Hvem kan søke: Kommuner

Målet med ordningen er å redusere antall overdoser og overdosedødsfall i kommunen, og å utvikle og overføre kunnskap om overdoseforebyggende arbeid til nye kommuner.
Les mer om hvem som kan søke og tildelingskriterier hos Helsedirektoratet

Bruker- og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet

Frist: 15. februar 2022
Hvem kan søke: 
- Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser
- Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, rus og voldsfeltet 
- Diagnose- og gruppenøytrale paraplyorganisasjoner for pårørende
Beløp: 124 800 000 kr

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke bruker- og pårørendeorganisasjonenes drift og informasjonsvirksomhet, slik at de kan fremme økt brukermedvirkning i utformingen av tilbud og tjenester til mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og voldsutfordringer, både på individ og systemnivå (faktiske brukereffekter).
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Frist: 15. januar 2022
Hvem kan søke: Kommuner

Målet med tilskuddsordningen er å forebygge kriminalitet, fremme domfeltes rehabilitering, samt bidra til å styrke og samordne helse, omsorgs- og behandlingstilbud for målgruppen gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Aktivitetstilbud for personer med psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og/ eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester

Frist: 1. februar 2022
Hvem kan søke: Frivillige og ideelle organisasjoner
Beløp: 202 500 000 kr

Formålet med ordningen er å bidra til målgruppens deltagelse i aktiviteter med sikte på bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse (faktiske brukereffekter). Det er videre et selvstendig mål at systematisk bruker- og pårørendemedvirkning på systemnivå, tjenestenivå og individnivå er en integrert del av utvikling- og kvalitetsforbedringsarbeidet i virksomheter som mottar tilskudd.
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Rask psykisk helsehjelp

Frist: 20. februar 2022
Hvem kan søke: Kommuner
Beløp: 4 millioner kroner (Pluss mulig to millioner i ubrukte midler fra 2021 til 2022)

Formålet med ordningen er å stimulere kommuner til utvikling av lavterskel rask psykisk helsehjelp, som en del av det kommunale tjenestetilbudet innen psykisk helse. Målgruppen for ordningen er innbyggere i kommunen over 16 år som har ulike typer angst og/eller depresjon av lett til moderat grad, eventuelt med begynnende rusproblemer og/eller søvnproblemer i tillegg.
Les mer om tilskuddsordningen hos Helsedirektoratet

Tilskudd til boligsosiale tiltak

Frist: 15. februar 2022
Hvem kan søke: 
- Frivillige, private og offentlige aktører som forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
- Leietakerorganisasjoner som ivaretar leietakeres interesser kan søke om støtte til drift
- Kommuner som starter særlig nyskapende prosjekt med høy overføringsverdi til andre kommuner

Målet med tilskuddet er å støtte prosjekter som på ulike måter bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og bidra til at alle kan skaffe seg, og beholde, en god bolig.

Tilskuddet er toårig og støtter regjeringens strategi for den sosiale boligpolitikken: Alle trenger et trygt hjem (2021-2024).
Les mer om ordningen hos Husbanken

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Frist: 1. februar 2022
Hvem kan søke: NAV-kontor
Beløp: Inntil 610 000 kroner per 100 prosent stilling (lønn og sosiale utgifter), og inntil 20 000 kroner per tiltak til kompetanse som trengs spesifikt for dette tiltaket (for eksempel design, evaluering, utvikling og/eller faglig). 

Formålet med ordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Følgende utviklingsområder vil bli særskilt prioritert i 2022:

  • Helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov.
  • Arbeid med barnefamilier, ungdom, innvandrere og langtidsmottakere av sosiale tjenester.
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, mellom utdanning og arbeidsliv, og mellom ulike tjenester som barnevernet og NAV.
  • Forebygging og/eller tidlig innsats

Kontakt Statsforvalteren i ditt fylke hvis du har spørsmål eller trenger veiledning. Utfylt søknad signeres og sendes til Statsforvalteren i ditt fylke.
Les mer om tilskuddsordningen her

Seksuell helse

Frist: 21. januar 2022
Hvem kan søke: 
- Statlige foretak (RHF/HF)
- Fylkeskommuner
- Interkommunale selskaper
- Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
- Universiteter og høyskoler
- Bedrifter
- Kommuner (krav om samarbeid med andre kommuner/aktører)

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen. Et prioritert område i 2022 er å sikre at tjenestene ser seksuell helse, psykisk helse og rus i sammenheng.
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Forskrift om tilskudd til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner

Frist: 31. januar 2022
Ordningen har to typer tilskudd:

  1. Driftstilskudd 
  2. Prosjekttilskudd

Hvem kan søke driftstilskudd:
- Stiftelser, organisasjoner eller samarbeid mellom disse.

Hvem kan søke prosjekttilskudd:
- Kommuner
- Fylkeskommuner
- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale virksomheter
- Stiftelser
- Private bedrifter
- Organisasjoner

Beløp: Ca. 23,5 mill. kroner (med forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet).

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022). Mål for ordningen er å sikre en helhetlig ivaretakelse av hivpositive og å forebygge nysmitte av hiv og seksuelt overførbare infeksjoner. Et prioritert område i 2022 er integrere seksuell helse i arbeidet med psykisk helse og rus.
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Drift av Fontenehus og Fontenehus Norge

Frist: 15. februar 2022
Hvem kan søke: Kommuner, frivillige og ideelle organisasjoner
Beløp: 60 000 000 kr

Målet med ordningen er å bidra til at flere personer med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Delmål er blant annet å bidra til drift og god kvalitet i tilbudet ved Fontenehusene med et langsiktig mål om likeverdig tilbud og geografisk spredning i hele landet.
Les mer om hvem som kan søke og tildelingskriterier hos Helsedirektoratet

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Frist: Løpende, men varierer fra fylke til fylke. Sjekk din fylkeskommune!
Hvem kan søke: Kommuner
MERK: Helse- og omsorgsdepartementet har som følge av rapporten fra ekspertgruppen som har sett på konsekvenser av koronaepidemien for befolkningens psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk,  bevilget et tillegg på 7 millioner kroner til denne tilskuddsordningen. Midlene skal blant annet benyttes til aktiviteter og tiltak som støtter opp under målet med tilskuddsordningen, med relevans for følger av koronaepidemien på somatisk helse, levevaner, psykisk helse og mestring.

Ordningen forvaltes av fylkeskommunene. Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.
Les mer om ordningen hos Helsedirektoratet

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Frist: Løpende, kontakt Statsforvalteren for søknadsfrister
Hvem kan søke: Kommuner
Beløp: 150 000 000 kr

Formålet med tilskuddet er å midlertidig styrke og øke tilgangen til eksisterende kommunale lavterskel behandlingstilbud innenfor psykisk helse og rusarbeid som følge av koronapandemien.
Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettside

Tilskudd som kommer, men som er forsinket 

Det er knyttet en del usikkerhet til når ordningene forvaltet av Statsforvalteren vil bli lyst ut. Regelverket er under revidering i Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gjelder: 

Kommunalt rusarbeid

Frist: Utlysning kommer 
Hvem kan søke: Kommuner

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren. Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer, og kan blant annet benyttes til å ansette erfaringskonsulenter.
Les mer om ordningen hos Helsedirektoratet

Tilbud til barn og unge med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Frist: Utlysning kommer
Hvem kan søke: Kommuner, statlige foretak og kommuner/statlige foretak i fellesskap

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren. Tilskuddet går blant annet til FACT Ung-team.

Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Frist: Utlysning kommer 
Hvem kan søke: Kommuner, statlige foretak og kommuner/statlige foretak i fellesskap

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren. Tilskuddet går blant annet til ACT/FACT-team og Housing First.

Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Frist: Utlysning kommer 
Hvem kan søke: Kommuner og fylkeskommuner

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren. Tilskuddsmidlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.
Les mer om ordningen hos Helsedirektoratet