Ordningen lyses ut med forbehold om Stortingets behandling av forslag til Statsbudsjett 2017 (Prop.1 S (2016-2017). Ordningen er på 225 millioner kroner i 2017 og forvaltes av Fylkesmannen.

De som kan søke på midlene er kommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, eller kommuner og helseforetak i fellesskap.

Tilskuddsordningen omfatter tidligere tilskudd til:
- Tverrfaglige aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT/FACT-team)
- Storbysatsingen- psykisk helse (Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim)
- Utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller innen psykisk helsefeltet
- Utprøving og utvikling av samhandlingsmodeller på rusfeltet
- Samarbeid om utskrivningsklare pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Tiltak og prosjekter som har mottatt tilskudd over de nevnte ordninger kan søke om midler til videreføring over denne ordningen.

Tiltak som lavterskeltilbud, mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre), lavterskel substitusjonsbehandling etter modell av Lasso i Oslo, behandlingsforberedende tiltak, oppsøkende behandlingsteam inkludert ACT-team og FACT-team, og oppfølgingstjenester i bolig vil bli prioritert. Forpliktende samarbeidstiltak rettet mot utsatte barn, unge og deres familier inngår også i ordningen.

Søknadsfrist er 1. februar 2017. Frist for rapportering for tilskudd mottatt i 2016 er satt til samme dato.

Målet for tilskuddsordningen er å

styrke tilbudet til mennesker med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og samtidige tilbud til utsatte barn og unge, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Midler gjennom tilskuddsordningen «Kommunalt rusarbeid» er ikke kunngjort foreløpig.