Daglig leder Finn Arctander guidet oss gjennom dagen fra hovedkontoret via gården der driften startet for 35 år siden og til Primæren - avdelingen for unge menn.

På hovedkontoret fikk vi møte påtroppende daglig leder Mona Spakmo (bildet midten, Arctander går av med pensjon før sommeren) og faglig leder Lars Lian (bildet h.) som fortalte om bredden av tilbudet i Fossumkollektivet - 100 plasser fordelt på hele ni avdelinger pluss en egen skoleavdeling. Stiftelsen har ca 125 faste ansatte fordelt på avdelingene i Hedmark, Akershus, Østfold og Nordland.

Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker fra hele landet med rusproblemer, – også i kombinasjon med psykiske lidelser. Fossum tar i mot kvinner og menn i alderen 15-30 år og er en av få behandlingsinstitusjoner som tilbyr kjønnsdelt behandling. Hele fem av ni avdelinger er kjønnsdelt.

Erfaringene med kjønnsdelte hus og grupper er svært gode forteller avdelingsleder på Primæren Siv H. Heiene (bildet) og delingen er ikke til hinder for felles familieuker og helgeaktiviteter. Avdelingslederen er også tydelig på fordelene med medleverskap i den modellen de har. Medleverskap gir kontinuitet, forutsigbarhet, ro og sterke relasjoner understreket hun.

Det som gjorde spesielt inntrykk på sekretariatet er at Fossumkollektivet har greid å bevare grunnfilosofien og de felles byggesteinene mellom avdelingene i landskapet av anbud, konkurranse og "likhetskrav". Fossumkollektivet gjennomfører en gjennomtenkt og tydelig differensiering mellom avdelingene knyttet til funksjonsnivå, alder og behov. Hver enkelt avdeling har sin unike styrke. På Skiptvedt har de eksempelvis en liten avdeling med fem plasser for ROP-pasienter med store utfordringer, på Gården (bildet) er det unge mennesker fra 15-20 år både på tvangsvedtak etter barnevernsloven og unge frivillige på TSB plasser. "Primæren" er kjønnsdelt i to avdelinger med mennesker fra 20-30 år - alle på frivillige behandlingsplasser. På denne måten tillater og dyrker de folks ulike behov i en behandlingsprosess.

Fossumkollektivet har også et sjeldent sterkt pårørendetilbud med helgesamlinger og hele pårørendeuker som rullerer hele året i alle fire fylkene.

Brobyggingsprosjektet er en ny satsing for Fossumkollektivet, etablert i 2015. Prosjektet tilbyr fire tidligere pasienter utdanning, kvalifiserende arbeidspraksis og poliklinisk oppfølging i et rusfritt og trygt miljø. Tilbudet er praktisk mulig ved at Fossum leier en enebolig like ved hovedhuset på en gård i Ås som har hester, ridebane og anlegg for motorsport. I godt samarbeid med NAV lærer deltakerne håndtering av maskiner kombinert med teorikurs og kan oppnå maskinførerbevis. I tillegg til de fire som får bo på gården inkluderes pasienter bosatt i nærområdet med oppfølging, tilbud om et aktivt fellesskap, forpliktelser og kompetansegivende aktiviteter.

Prosjektet er helt i tråd med føringer om sømløse overganger og tett oppfølging etter en innleggelse. Prosjektet er like fullt kontroversielt i forhold til grenseoppgangene mellom hva Helseforetakene etterspør i sine anbudsrunder og hva som juridisk ligger til kommunenes ansvar for oppfølging. Fossumkollektivet er imidlertid tydelig på at så lenge rusfeltet er opptatt av resultater og effekt må vi tørre å utfordre oss selv på hele behandlingsforløpet - ikke bare antallet som får tilbud innledningsvis. Fossumkollektivet vil fortsette å prioritere oppfølgingen etter utskrivelse og ser nå på mulighetene for et lavbetjent botilbud som kan gi en tryggere overgang for flere av brukerne.

Fagrådet takker for gjestfrihet og gode faglige diskusjoner.