1. februar 2019 ble en felles nasjonal nettressurs for programmet etablert på forebygging.no.

Opplæringsprogrammet er et tilbud til kommunene om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon.  Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Programmet går over ca et år.

Med mål om å bli trygg på å stille de nødvendige spørmålene
Tidlig Inn ønsker å gi kommunene trygge ansatte med tanke på tidlig intervensjon og tidlig identifikasjon. Ansatte og ledere skal bli tryggere når de spør om eksempelvis alkohol og graviditet, psykiske vansker under graviditet og småbarnsfase - og vold i nære relasjoner.

Hovedmålgruppen er fastleger, jordmødre og helsesøstre som har avtale med -eller som arbeider i kommunen. Annet aktuelt fagpersonell er innenfor barnevern, barnehager, ansatte som arbeider med rus, vold og psykiske helsevern, PPT og familievernkontor.

Opplæringsprogrammet tilbys av regionale opplæringsteam (ROT)
ROT er sammensatt av Kompetansesenter rus (KoRus), Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)/ Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Opplæringen er gratis for kommunene. Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

De seks opplæringsdagene:  

Dag 1: God rådgiveratferd

Dag 2: Alkohol og graviditet

Dag 3: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Dag 4: Vold i nære relasjoner

Dag 5: Alvorlig og kompleks problematikk

Dag 6: Kommunens erfaringer etter opplæringsprogrammet

Det ufødte barnet og små barn trenger at noen fanger dem opp når foreldrene strever.

Les mer på forebygging.no

Informasjonsbrosjyre Tidlig Inn