Mange strekker seg langt for å ivareta sine brukere og  finner gode løsninger i en krisesituasjon. 

Etter at den første usikkerheten og bekymringen har lagt seg er bildet nå mer nyansert. De fleste tiltak er operative, men på en annen måte enn før Covid-19. Ansatte og ledere har endret arbeidsmetoder og vist stor kreativitet.

Vi ser en rekke eksempler som mer fleksible henteordninger og hjemkjøring av LAR-medisiner, utdeling av matposer, telefon- og videosamtaler, organisering av små turgrupper på to til tre personer og arbeidstiltak som opprettholdes med justeringer for å opprettholde gode smittevernrutiner.

De aller fleste institusjonene driver fortsatt døgnbehandling og mange ulike tiltak innenfor ambulant og lavterskel er operative, men i tråd med smittevernreglene fra myndighetene. De fysiske lavterskel-værestedene inkludert sprøyterommene i Oslo og Bergen er stengt, men utdeling av sprøyteutstyr, mat og drikke skjer på ulike kreative måter.

Bruker- og pårørendeorganisasjonene har også bidratt med høyt engasjement og med god og relevant informasjon. De gjør en uvurderlig innsats. Ansatte og frivillige i disse organisasjonene fortjener en stor takk.

Det er mange som bidrar og mange som skal ha stor takk. Vi er imponert!