Dette har Nederland tatt på alvor og har systematiske, aldersinndelte pårørendegrupper for barna mens foreldrene er i rusbehandling.

Aldersinndelte grupper
Novadic-Kentron i Vught har flere tusen pasienter hvert år og har delt inn pårørendegruppene for barn i aldersgruppene 4-8 år, 8-12 år og 12-18 år. Ansatte med spesiell kompetanse på barn og ungdom leder gruppene og sørger for at barna får den hjelpen de trenger over tid.

I Norge har flere institusjoner familieuker og ulike tilbud til barna. Blå Kors Borgestadklinikken og Fossumkollektivet er blant dem med lang erfaring med pårørendearbeid.

Systematikken og strukturen med mål om å hindre sosial arv kan likevel løftes tydeligere fram i både anbudsprosesser og kvalitetsrutiner når folk er i rusbehandling. Forsker i Tyrilistiftelsen Turid Wangensteen har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt hva hjelpeapparatet snakker med barn av rusavhengige om. Hun fikk et overraskende svar. Det var veldig få som i det hele tatt snakket med barna!

En rekke nettsider og bruker- pårørendeorgansiasjoner tilbyr verdifull kunnskap og ressurser. Er dette aktører som behandlingsinstitusjonene og kommunene i større grad kunne brukt systematisk inn i rusbehandling og oppfølging?

Nettsider for barn som pårørende i Norge
Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere BAR - har en chattetjeneste der barn og ungdom fortrolig og anonymt kan fortelle om det de har på hjertet. Chattetjenesten er for de som har en mor eller far, eller andre de bryr seg om – med rusproblemer. Mange av deres frivillige har selv erfaring med å vokse opp sammen med foreldre som har rusmiddelproblemer. BAR har også et aktivt nettverk for ungdom over 16 år, som får invitasjoner til samlinger og skoleringer. Gjennom disse blir ungdommene kjent med andre i tilsvarende situasjon og blir kurset i å holde foredrag og representere i forskjellige råd og utvalg.

Andre nettressurser rettet direkte mot barn og unge er:
Kors på halsen - Røde Kors
116111.no - Alarmtelefon for barn og unge
ifengsel.no - Kirkens Bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel

Til høsten kommer i tillegg en ny nasjonal nettside for barn og unge ungeparoerende.no
Psykiater Anne Kristine Bergem har en sentral rolle i Pårørendeprogrammet sitt arbeid med denne nettsiden der barn og unge kan utforske og snakke om å være pårørende ut fra en bredde av lidelser.

Nettsider og kurs for ansatte
Organisasjonen Voksne for barn har laget filmene "Hvem kan redde Jesper" og "Hvem ser Johanne?" om barn som pårørende. De tilbyr også kursopplegg  med et verktøysett utarbeidet for å gi voksne et utgangspunkt for samtale med små barn som de mistenker er utsatt for omsorgssvikt som følge av rusmisbruk.

Kompetansesentrene for rus tilbyr Opplæringsprogrammet Barn i Rusfamilier  for ansatte i kommuner. Programmet gjør deltakerne bedre rustet til å gå fra bekymring til handling, og hjelpe barn som lever i risikoutsatte livs- og omsorgssituasjoner.

Videre tilbyr bruker- og pårørendeorgansiasjoner gjerne å bistå helsetjenestene med erfaringsbasert kunnskap. Ivareta er en av organisasjonene som jobber med å informere pårørende om deres rettigheter og hvilke tilbud som finnes, i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og hos frivillige organisasjoner. De arbeider for å skape større forståelse i samfunnet for konsekvensene av rusmisbruk. De er også opptatt av å bryte ned myter og tabuer som mange pårørende opplever daglig.

Vi oppfordrer alle til å se nærmere på egne rutiner for oppfølging og tilbud til pårørende i alle aldre. Kunnskap bryter sosial arv.