Lovnadene fra valgkampen frem mot valget i 2013 var klare; Rusfeltet var et av de viktigste satsingsområdene, ikke minst gjennom en forpliktende Opptrappingsplan ala den som hadde vært tidligere med gode resultater for Psykisk helse, ikke minst i kommunene. Dermed har regjeringen lagt listen høyt og allerede i 2015 må derfor de økonomiske føringene mot et opptrappet rusfelt, ikke minst i kommunene, bli tydelige og forpliktende.

Så langt har Høie gjeninnført den "gylne regel" om større vekst i psykisk helse og rus enn i somatikk, 200 nye døgnbehandlingsplasser hos private/ideelle virksomheter, øremerkede midler til rusarbeid i kommunene, 255 millioner til kjøp av private behandlingsplasser innenfor rehabilitering, psykisk helse og rus samt forslag om innføring av Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten med innfasing først i psykisk helse og rus. Mye av denne er omprioritering av eksisterende midler, spørsmålet er nå om regjeringen legger friske midler inn til styrkingen av rusfeltet. Boligsituasjonen er fremdeles svært krevende for både tidligere og nåværende rusavhengige og er et område som må styrkes.