Ringsaker kommune ble høsten 2015 medlem i Fagrådet. De har bygget en robust rustjeneste med et bredt tilbud og har benyttet muligheten til å utvikle seg videre via tilskuddsmidler både fra Husbanken, Kompetansesenter rus - region øst og Fylkesmannen i Hedmark.

"Søknadsverkstedet" er et informasjonsmøte for kommunene i Hedmark om alle tilskuddsordningene som Fylkesmannen forvalter på vegne av en rekke direktorat. Kommunene hadde stor oppslutning om tilbudet og stilte med kommunalsjefer, ledere i pleie og omsorg, virksomhetsledere og ledere for rus- og psykisk helsetjenester, til sammen 52 deltakere. Tilskuddsordninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Omsorgsplan 2020 og Helsedirektoratets ordninger knyttet til rus- og psykisk helsefeltet var hovedinnholdet for informasjonsmøtet.

Fylkesmannen ønsker å skape en arena for dialog med kommunene, sier rusrådgiver Arild Bækkevold som har tatt initiativ til samlingen. Fylkesmannen informerer om alt det praktiske rundt søknadene, - som blant annet krav til innhold i søknaden, rapporteringer og smarte grep ved implementering av nye rutiner og metoder.

Arild Bækkevold sier at søknadsverkstedet også er en viktig arena for å sette lys på lokale utfordringer knyttet til rus og psykisk helsearbeid i Hedmark. Det er stor kamp om midlene i kommunene og det er viktig å opprettholde oppmerksomheten på uløste oppgaver og bidra til at rus og psykisk helse blir prioritert sier han. I tillegg trenger fagfolk å møtes for å drøfte utfordringer knyttet til små og mellomstore kommuner. De geografiske avstandene er ofte store og det kan være krevende og tilby gode behandlingsløp når fagmiljøene er små/få ansatte, og fordi folk bor langt unna spesialisthelsetjenesten.

Søknadsverksteder av denne typen kan være til god hjelp for kommunene for å skape bedre oversikt over mengden tilskuddsordninger.

Oversikt over Helsedirektoratets tilskuddsordninger finner du ved å klikke her.