Det får store konsekvenser for organisasjonene som gir gratis rettshjelp. Gatejuristen og Juss-buss var blant dem som fikk kraftige kutt i Justisdepartementets forslag til budsjett. Wayback og Retretten fikk også kutt, men Høyre har allerede offentlig uttalt at kuttene til Wayback og Retretten er "arbeidsuhell" og vil bli rettet opp under Stortingets behandling.

Arbeiderpartiet varsler kamp
-Samtlige rettshjelpstiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning får kutt i støtten til neste år, med ett unntak: Stine Sofies stiftelse, som jobber for volds- og overgrepsutsatte, får en økning på 304.000 kroner, skriver Advokaten på sin nettside.  -Hardest medfart får Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge, som får prosentvise kutt på 44 prosent. Også krisesentrene får økonomien barbert, med kutt på 43 prosent.

Men de foreslåtte kuttene vil ikke skje uten kamp: Arbeiderpartiet varsler at de ikke vil støtte forslaget.
-Det er ingen grunn til å være overrasket over forslaget om å kutte midlene til blant annet Juss-buss, JURK og Gatejuristen. Jeg blir likevel svært opprørt over kutt-forslaget. Kuttet er smålig, vil innebære en betydelig svekkelse av rettssikkerheten og føre til at færre mennesker vil kunne tilbys juridisk hjelp. Dette er feil vei å gå. Vi må styrke folks rettssikkerhet, ikke svekke den, slik regjeringen nå tar til ordet for, sier Justiskomiteens nye leder Lene Vågslid til Advokaten.

Støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har også uttalt seg skeptisk til kuttforslagene fra regjeringen, men budsjettdebatt er å gi og ta. Spørsmålet blir om Venstre og Kristelig Folkeparti står opp de gruppene som vil bli rammet av redusert tilbud hos dem som tilbyr gratis rådgivning.

Dramatisk for Gatejuristen
Leder av Gatejuristen, Cathrine Moksness, skriver på Gatejuristens nettside at kuttet er dramatisk. – For vår del innebærer dette blant annet at vi må legge ned både Barnas Jurist og Gatas Økonom, med de konsekvenser det får for våre klienter og ansatte. Både Barnas Jurist og Gatas Økonom er suksesshistorier – vi har etablert kostnadseffektive og prisbelønnede tiltak med prosjektfinansiering fra ExtraStiftelsen. Kuttet i statsbudsjettet kommer svært overraskende etter at vi har fått positive signaler fra regjeringspartiene både knyttet til Barnas Jurist og Gatas Økonom.

Hun legger til at Gatejuristen i ukene fremover vil arbeide aktivt for å reversere kuttet. – Nå skal Stortinget ta stilling til det fremlagte budsjettet. Vi setter vår litt til at budsjettprosessen ender med at vi kan hindre nedleggelse av Barnas Jurist og Gatas Økonom.

Rammer samfunnets mest utsatte grupper
Dagbladet skrev 16. oktober på lederplass at - Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har kuttet så det virkelig svir i tilskudd til organisasjoner som yter fri rettshjelp og annen bistand til noen av samfunnets mest utsatte grupper. Det rammer i første rekke rusmisbrukere, asylsøkere og voldsutsatte kvinner og barn. - Det er vanskelig å fatte hva regjeringen mener med å strupe frie rettshjelptiltak som fyller et dokumentert behov og nyter høy anerkjennelse. De er ikke bare et viktig supplement til offentlige ordninger, men et lavterskeltilbud som styrker rettssikkerheten og tilliten til rettssystemet blant de mest rettsløse av oss. Om noe burde ordningene få økt støtte skriver Dagbladet.

Fagrådet støtter arbeidet som nå pågår for å reversere kuttene. Norge trenger gode rettshjelpstiltak for vanskeligstilte folk og utsatte grupper.