Sykehusene får 1,6 milliarder mer til økt aktivitet og TSB sin prosentvise andel vil være ca 64 millioner.

Rådgivende enheter for russaker
I regjeringen Solbergs siste statsbudsjett foreslår de å bevilge 100 millioner kroner til etablering av "Rådgivende enheter for russaker" i kommunene.

Selv om forslaget til rusreform ble nedstemt var det et flertall for å etablere Rådgivende enheter for russaker. Forslaget ble fremmet av den (sannsynligvis) kommende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i juni, så det er gode grunner til at dette blir videreført av den nye regjeringen.

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet står det om enheten;
"I stedet for bot eller fengselsstraff kan personer som blir tatt for bruk eller besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk, ilegges møteplikt for denne rådgivende enheten. Det er påtalemyndigheten som kan ilegge slik møteplikt som vilkår ved betinget påtaleunnlatelse i bruk- og besittelsessaker. Oppmøte for den kommunale enheten vil være obligatorisk for å unngå en vanlig straffereaksjon."

Heroinassistert behandling
Regjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til heroinassistert behandling. Det er vedtatt prøveprosjekt i Oslo og Bergen.

I 2022 foreslås det et tilskudd på 55 millioner kroner til forsøket der 36,7 mill. kroner fordeles til Helse Sør-Øst RHF ved Oslo universitetssykehus og 18,3 mill. kroner til Helse Vest RHF ved Haukeland universitetssykehus. Det er en økning på 21,2 millioner kroner fra i fjor.

I tillegg foreslås det 5 mill. kroner til Helsedirektoratet til følgeevaluering.

Barn og unges psykiske helse
Regjeringen foreslår 200 millioner kroner for å ivareta barn og unges psykiske helse, til å blant annet etablere flere tverrfaglige og oppsøkende team, utvikle lavterskeltilbud og styrke forskningen på barn og unges psykiske helse.

Egenandelstaket økes
Regjeringen foreslår at egenandelstaket fastsettes til 2921 kroner. Det er en økning på 461 kroner. Fagrådet og flere andre har ved flere anledninger foreslått å fjerne egenandelen ved ruslidelser i tråd med Nordheim-utvalgets forslag.

Den samfunnsmessige gevinsten er større ved å få flere i behandling enn hva staten tar inn i egenandel for gruppen.

Budsjettet skal ikke ferdigbehandles før i desember. Det betyr at ny regjering får satt noe preg på det endelige budsjettet, men ikke så mye som de ønsker. Når regjeringen Støre kommer med endringer til avgått regjerings budsjett, legger de frem en samlet pakke med forslag, i det som kalles en tilleggsproposisjon.