Bent Høie viser i budsjettet at han kjenner rusfeltet godt og vil de rusavhengige og rusfeltet vel.  Imidlertid savner vi den synlige og omfattende satsningen slik Fagrådet og rusfeltet hadde forventet. Veksten kommer i de frie midlene til kommunene hvor regjeringen sier at 200 millioner skal gå til rus og psykisk helse og 200 millioner til  skolehelsetjenesten. Regjeringen vil ikke øremerke pengene slik Fagrådet og regjeringen selv har gått inn for tidligere. Tvert imot reduseres de øremerkede midlene til kommunene med 18 millioner. Dette riktignok for å styrke andre områder på rusfeltet. Styrking av skolehelsetjeneste er et godt forebyggende tiltak som Fagrådet støtter. En økning på 200 millioner til rus og psykisk helse i kommunene er for lite og med dagens kommuneøkonomi er Fagrådet bekymret for at pengene igjen brukes på andre formål og rus blir salderingspost.

Den gylne regel om større vekst i rus og psykisk helse hver for seg prosentvis enn somatikk videreføres. Det skal bidra til et styrket tilbud innen behandling. Fagrådet har imidlertid fått flere bekymringsmeldinger fra ansatte i helseforetakene om at dette ikke tas hensyn til. Argumenter som brukes er at helseforetakene har langtidsplaner som sier noe annet eller at det skal kuttes både i somatikk, psykisk helse og rus. Da kan det ikke forventes noe vekst overhodet. Her må sterkere styringslut til og det haster.

En av de største utfordringene på rusfeltet er tilstrekkelig egnede boliger. Kommunaldepartementet øker tilskuddet til utleieboliger for vanskeligstilte med 50 millioner kroner. Fagrådet hadde sett at på dette området hadde økningen vært betydelig større men regjeringen mer enn antyder at dette blir sentralt i Opptrappingsplanen for rusfeltet som kommer i 2015.

Helse og omsorgsdepartementet foreslår at kap 763 Rusarbeid og kap 764 Psykisk helse flyttes til et nytt kap 765 Psykisk helse og rusarbeid. Dette begrunnes med at områdene må ses i sammenheng. Fagrådet har tidligere vært bekymret at rusfeltet slukes av Psykisk helse.

 

 

Pressemelding fra HOD om styrking av rus og psykisk helse her ...