Ingen overraskelse
200 millioner av økningen til kommunene skal brukes til kommunalt rusarbeid skriver regjeringen. Det fremkom allerede i kommuneproposisjonen i mai. De 200 millionene er ikke øremerket, noe som gjør at hva den reelle opptrappingen blir vet vi bare i ettertid.

For en del kommuner er det betydelige beløp, slik som ca 7 millioner til Trondheim. Kristiansand får drøye 4 millioner kroner.

Fra 2019 vil det innføres betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter innenfor rus og psykisk helse. Slik Fagrådet kjenner til det er samarbeidet idag godt de fleste steder i landet og tror ikke omfanget blir veldig stort. 5000 kroner døgnet er summen som kommunene må betale pr døgn for en ferdigbehandlet pasient.

Fjerning av egenandel
Egenandelen for pasienter under 23 år i BUP og under 30 år i PUT foreslås fjernet, se egen sak. Det er et gledelig tiltak som Fagrådet hilser velkommen. Vi skulle gjerne sett at det også gjaldt pasienter i ruspoliklinikkene.

Historiske pensjonskostnader
Regjeringen foreslår 42 millioner til å dekke de historiske pensjonskostnadene. Det vil gjelde flere ideelle aktører i rusfeltet som har utført tjenester på vegne av det offentlige, den gang fylkeskommunen hadde ansvaret for rusbehandling. Virke ved direktør Inger Helene Venås er skuffet over hvor regjeringen setter skjæringspunktet.

- Vi er skuffet over at skjæringspunktet settes til 2010. Dette er ikke en fullgod løsning. Det er avgjørende viktig for en sterk ideell sektor at den endelig kan få en avklaring på hvordan staten vil løse dette på en treffende og god måte.
Inger Helene Venås, pressemelding

Flere psykologer
Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Fra 1. januar 2020 skal alle kommuner ha psykologkompetanse. Frem til loven trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Utleieboliger og flere arbeidsplasser
50 millioner foreslås bevilget til til flere utleieboliger og 20 millioner til individuell jobbstøtte, en ordning som skal hjelpe personer med psykiske helseplager og/eller rusproblemer inn i arbeid.

Avrusing i fengsel
Det settes også av 11 millioner til et prosjekt for avrusning i Bjørgvin fengsel.