Oppgavene har etter rusreformen i 2004 blitt spisset ut fra diagnose og medisinsk behandling. Nye samarbeidsavtaler med kommunene og krav fra retningslinjer legger imidlertid opp til at avdelingene skal arbeide helhetlig. Med andre ord se på fysisk og psykisk helse i utvidet forstand, hvilket også innebærer nettverk, boligforhold og arbeid/ meningsfull aktivitet.

Mange ser, men ingen gjør noe?
På høstens fagkonferanse for rusfeltet 4.-5. oktober har Fagrådet invitert en rekke aktører for å snakke om én av de mange felles oppgavene; arbeid og aktivitet. Hvorvidt arbeid og aktivitet er en del av rusbehandlingen i spesialisthelsetjenesten eller en del av behandlingen/ oppfølgingen i kommune/NAV er en stadig diskusjon mellom virksomhetene.

Arbeid som inkludert del av rusbehandling i Helse Bergen
Ett av helseforetakene som har tatt oppgaven med å inkludere arbeidsperpektivet på alvor, er Helse Bergen. På rusfeltets fagkonferanse kommer direktør i Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF, Else-Marie Løberg (bildet) og vil snakke om recovery og individuell jobbstøtte (IPS) i rusbehandling. Løberg har vært ansatt som direktør ved avdeling for rusmedisin på Haukeland sykehus siden april 2016. Hun har tidligere jobbet som blant annet fagsjef ved avdeling for psykisk helsevern, Helse Bergen.

Samhandling og arbeidsfordeling
For hvordan skal tjenestene fordele oppgaver når helseforetakene, regionene og kommunene er så forskjellige og har oppgaver som overlapper hverandre? Kommunene har de siste årene fått flere lovpålagte oppgaver, de har ansatt flere spesialister og har ansvar for behandling for ulike lidelser i likhet med spesialisthelsetjenesten. Det er skrevet samarbeidsavtaler mellom tjenestene og i disse dager er et forslag til pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling på høring. Mange håper at pakkeforløpene skal bli så konkrete at ansvarsområdene blir tydeligere.

Få inspirasjon til gode løsninger!
På konferansen får vi høre eksempler på hvordan aktører har funnet løsninger på å kjede tiltak. Eksemplene er særdeles viktige ettersom historiene er mange der folk søker om tiltak via NAV, gjerne allerede mens de er i behandling, - men blir satt i kø. Historien har vært at folk venter for lenge på arbeid og fornuftige tiltak. Konferansen vil vise hvordan det går an å tenke ressursorientert og finne muligheter både i spesialisthelsetjenesten, kommune/NAV, næringslivet og brukerstyrte tiltak.