Av de åtte største humanitære behovene peker Sosial Puls blant annet på personer med alvorlig rusavhengighet, langtids sosialhjelpsmottakere og unge utenfor eller i randsonene av arbeidsliv og utdanning.

Personer med alvorlig rusavhengighet
Dette er en gruppe med svært høy dødelighet og store fysiske og psykiske helseproblemer skriver Røde Kors i rapporten og viser til 289 narkotikautløste dødsfall i 2015. Mange menneskeliv kan reddes om det settes inn gode tiltak for denne gruppen, ikke minst kan det utgjøre en stor forskjell for barn som vokser opp i familier med rusmisbrukere.

Rusmiddelmisbruk er tett knyttet til andre humanitære utfordringer i velferdssamfunnet. Forskning og statistikk fastslår at det er en sterk sammenheng mellom rus og psykisk helse, mellom rus og dårlige oppvekstvilkår, mellom rus og svak økonomi og mellom rus og kriminalitet. Rusmiddelmisbruk påvirker også fysisk helse, sosial eksklusjon og stigmatisering.

Sosialhjelpsmottakere over lang tid
Sosial puls understreker at langtids sosialhjelpsmottakere har en usedvanlig stor opphopning av velferdsproblemer og høy dødelighet. Nesten halvparten av gruppen er innvandrere. Klarer vi å hjelpe disse kan vi også forbedre levekårene til andre vanskeligstilte grupper som tidligere barnevernsbarn, langtids arbeidsledige og mennesker med rusproblemer.

Unge utenfor jobb og utdanning
De siste årene har en økende andel unge menn mellom 20 og 29 år falt ut av både skole og jobb. Mange sliter med fysiske eller psykiske helseproblemer. Vi vet at dette fører til utenforskap. I 2016 var det 73 000 personer i alderen 15-29 år i denne gruppa.

Rapportens anbefalinger til myndighetene
Rapporten er mer konkret enn de fleste publikasjoner. Rapporten beskriver at det viktigste grepet er å satse på oppvekstfeltet ved å sikre læreplasser etter videregående skole, sikre fritidsaktiviteter for alle og tiltak mot barnefattigdom og vold.

Når det kommer til voksne rusavhengige peker rapporten på behovet for å sikre tilstrekkelig tilgang på døgnåpne tilbud, en tydeligere forpliktelse om å utrydde overdosedødsfall i Norge, erstatte straff med hjelp, styrke innsatsen for løslatte fra soning og gi familier et helhetlig tilbud - ikke bare en rekke enkelttilbud til enkeltpersoner.

Halvparten av behovene som er beskrevet i rapporten er direkte knyttet til barn og unge og ytterligere tre; rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere, er utfordringer med rot i en vanskelig oppvekst. Derfor mener Røde Kors det viktigste grepet for å hindre lidelse i Norge er en kraftig satsing på oppvekstfeltet. En god barndom varer hele livet – på samme måte kan tidlig lidelse og sosial nød henge med og svært sannsynlig prege hvilket liv en får som voksen oppsummerer rapporten.

Les hele rapporten her

Rapporten inneholder dessverre ingen overraskelser for rusfeltet, men understreker betydningen av å fortsette arbeidet med opptrappingsplanen. Fagrådet oppfordrer politikere til å prioritere temaene videre i en ny Stortingsperiode.