Dagens 22 avtaler ble, med noen unntak, inngått i 2012. Avtalene har 2 års oppsigelsesfrist. I alt kjøper HSØ 682 døgnplasser hos ideelle aktører. Kun 5 ideelle har avtale om polikliniske konsultasjoner.

Helse Sør-Øst skal ha en større gjennomgang av  området tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette for å beslutte når det er hensiktsmessig å gjennomføre en ny anskaffelse.

Det går mot mer mer makt til den lokale avdeling for rusbehandling i sykehusene. Rettighetsvurdering skal skje i et sentralt vurderingsteam. Det vil mest sannsynlig bety at lokale DPS’er og ideelle aktører som i dag har vurderingsrett mister den,

Statusrapport
På den bakgrunn har HSØ utarbeidet en statusrapport over dagens situasjon. Rapporten ble ferdig i slutten av oktober og er spennende lesning. Mandatet var å gi en analyse av situasjonen TSB i Helse Sør-Øst basert på eksisterende data og gi en vurdering av behovet for endringer i kjøpet fra private avtalepartnere.

Rapporten beskriver rammebetingelsene både nasjonalt og regionalt samt utfordringsbildet i dagens situasjon.

Ressursbruk
HSØ har 8 sykehusområder og fordeling av rammer for de ulike sykehusområdene skjer stort sett gjennom vekting av behovskriterier.  Fra 2013 har det vært mindre endringer mellom de ulike områdene. I tillegg kommer penger brukt til kjøp fra private. Rapporten bruker stort sett betegnelsen private. Fagrådet mener det vil være hensiktsmessige å skille mellom ideelle og kommersielle. De kommersielle utgjør i 2018 under 2% av ressursene brukt til TSB i Helse Sør-Øst.

I 2013 ble det brukt drøye 2 milliarder til TSB, mens det i 2018 ble brukt drøye 2,7 milliarder. Andelen til det offentlig er redusert fra 64,5% i 2013 til 56,7% i 2018. Veksten hos de ideelle skjedde i 2014/2015. Fra 2016 er situasjon stort sett stabil. Veksten i 2014 skjedde etter at regjeringen besluttet å kjøpe 200 nye døgnbehandlingsplasser hos ideelle aktører, hvor HSØ fikk 110 av dem.

Aktivitet
Frem til 2016 var det betydelig aktivitetsøkning innenfor TSB. Etter 2016 er situasjonen også stabilisert. Det gjelder både antall pasienter og antall henvisninger. HSØ har også stort sett ingen økning i antall døgnopphold eller polikliniske konsultasjoner eller 2016.

Utnyttelsesgrad
De ideelle aktørene har i sine avtaler krav om 95% belegg. Tallene viser at de i 2018 samlet hadde et belegg på 93%. I helseforetakene var den i 2018 samlet på 68%. Forskjellen forklares med at de ideelle har en annen institusjonstype og målgruppe. Jo kortere planlagt opphold jo lavere belegg. I gjennomsnitt er det 14 pasienter pr døgnplass hos sykehusene, mens det hos ideelle er i gjennomsnitt 2 pasienter.

Det fremgår relativt tydelig at Fritt behandlingsvalg ikke er populært i HSØ. Det skaper en del uforutsigbarhet i pasientstrøm og regningen ender til slutt i det sykehusområde pasienten hører hjemme i.

Endringsbehov 
Av rapporten på 36 sider er det kun 4 sider som forbeholdes endringsbehov og en del av det som skrives under dette kapittelet er også situasjonsbeskrivelse.

Det mest åpenbare som det legges opp til er større kontroll på pasientstrømmen fra det lokale sykehuset. Rettighetsvurderingen vil mest sannsynlig sentraliseres i et vurderingsteam som er lokaliseres i avdeling for rusbehandling på hovedsykehuset. Samarbeid med DPS og ideelle aktører ivaretas med moderne teknologi.

Endringer av behandlingsnivå skal stort sett skje i det sentrale vurderingsteamet. Kun der det er tverrfaglig ressurser i poliklinikk og det ikke er skifte av institusjon kan beslutningen tas lokalt.

Ideelle aktører utfordres på faglighet og fasiliteter.
De ideelle institusjonene inngår avtale med det regionale helseforetaket og deres lokalisering er nå stort sett vært den samme i mange 10-år. Det innebærer at for mange pasienter skjer behandlingen i lang avstand fra hjemkommune og sykehus.

Utviklingen med økt krav til faglighet og samarbeid med psykisk helsevern/somatikk tas også opp. Mange har møtt det med å ansette flere leger, psykiatere og psykologer. Hvorvidt det er tilstrekkelig sies det ikke noe om i rapporten. Vi vet imidlertid at både offentlige og ideelle har i perioder problemer med rekruttere tilstrekkelig leger og psykologer.

Økt krav til fasiliteter trekkes også frem som en utfordring for ideelle aktører. Her skrives det at flere har oppgraderingsbehov. Pasientene har også større forventninger til fasilitetene enn de hadde for 20 år siden.

Det siste de peker på er beliggenhet. I dag er den geografiske beliggenheten skjev med opphoping i nordre delen og i hovedstadsområdet. Videre hvorvidt institusjoner skal ligge mer sentralt vurderes også. Vi antar det er for å bedre samarbeid med hjemkommune, andre deler av spesialisthelsetjenesten og øve i mer realistiske omgivelser.

Vår vurdering 
Det går mot oppsigelse av avtalene med ideelle aktører i Helse Sør-Øst. Ny anskaffelsesprosess settes i gang. Vi synes å lese at det vil bli en reduksjon i antall døgnbehandlingsplasser med avtale. Hvor stor reduksjonen vil være avhenger av utviklingen innenfor Helfo godkjente behandlingsplasser i Fritt behandlingsvalg. Avdeling for rusbehandling ved hovedsykehuset i det sykehusområdet får større innflytelse over pasientstrøm. Pasientstrøm mellom de enkelte sykehusområdene reduseres. Hvert sykehusområde skal ha et fullverdig tilbud med døgn, poliklinikk og ambulante tjenester.