Tendensen fortsetter, men er ikke alarmerende. Vi er bekymret for at TSB vil bli tatt ytterligere ned i årene fremover særlig etter å ha sett modell for framskrivinger av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling. Vi vil følge utviklingen videre slik at det samlede tilbudet til innbyggere med rusproblemer ikke blir dårligere de neste årene. Det er fremdeles mye ugjort.

Fagrådet er opptatt av at vi ikke må komme i samme situasjon som psykisk helsevern. Der har det nærmest vært en halvering av døgnplasser gjennom de siste 20 årene, kortere innleggelser og stor bruk av øyeblikkelig hjelp.

Det er fremdeles regionale forskjeller innenfor TSB, men forskjellene er mindre i 2020 enn de var i 2016. Lik tilgang til helsetjenester (les rusbehandling), har vært og er et politisk mål. Vi vet også at statistikk i stor grad brukes til å harmonisere tilbud.

SAMDATA rapporten, tjenester i psykisk helsevern og TSB 2020, som kom i november gir oss oversikt over utviklingen. 

Antall pasienter

I 2020 var det ca 32 500 personer som fikk behandling i TSB. Det er en nedgang på 2% fra 2019. Corona antas å være årsaken til det. Det utgjør 0.8% av den voksne befolkningen. Flere menn enn kvinner. Nedgangen i antall pasienter er knyttet både til pasienter i døgn og til dem som kun var i poliklinikk.

Siden 2016 har det vært en økning i aldersgruppen 60-69 år og en nedgang i aldersgruppen 18-29 år. Rapporten gir ingen forklaring på dette, men økende alder blant pasienter i LAR vil kunne forklare noe av økningen i den eldste aldersgruppen. Nedgangen i den yngste aldersgruppen kan glede eller bekymre oss. Vi skal ikke driste oss inn på noen forklaring her, men åpenbart et punkt vi må følge med på.

Døgnopphold

Det var i 2020 ca 14 000 institusjonsinnleggelser som utgjorde 623 233 oppholdsdøgn. Det er en nedgang i innleggelser på hele 10%, mens nedgangen i  oppholdsdøgn var på 3%. 

22% (over 3000) av alle innleggelser var øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp). Til sammenligning var 58% av innleggelsene i psykisk helsevern ø-hjelp. God tilgang til akutthjelp er viktig. Rapporten viser at døgninnleggelser som starter med ø-hjelp har kortere varighet enn andre døgnbehandlinger.

Det er store geografiske forskjeller i ø-hjelp innleggelser i rusbehandling. Vi har spurt om helseforetakene har samme forståelse av hva ø-hjelp er. I A-hus er 40% av alle innleggelsene ø-hjelp, mens det i Vestfold er kun 3% av innleggelsene ø-hjelp. Rapporten forklarer ikke den store forskjellen.

Varighet av døgnopphold
Det er ulike tilbud innenfor TSB og varighet av opphold sier ikke nødvendigvis så mye. Men tallene er sammenlignbare og vi kan se utviklingen.

Medianen (er den midterste verdien når verdiene er sortert i stigende rekkefølge) var 14 dager i 2020. Innenfor psykisk helsevern var den 7 dager. 95% av all døgnbehandling var avsluttet innen 132 dager, mens 95 % av døgnbehandling i psykisk helsevern var avsluttet innen 48 dager.

På nasjonalt nivå er varigheten uendret siden 2017, men det er forskjeller mellom regionene hvor Midt-Norge hadde kortere døgnbehandlinger enn de andre regionene. Det er også stor forskjell mellom helseforetakene og de ideelle aktørene. Blant helseforetakene er 95% av behandlingen avsluttet innen 41 dager, mens det er 237 dager hos ideelle. 

Antall døgnplasser
I 2020 var det 1875 døgnplasser, fordelt på helseforetak og private foretak i TSB. Dette var en nedgang på 8 plasser i løpet av 2020. Av de 1875 plassene tilbys 1042 av ideelle og private, mens 833 gis av helseforetakene. Siden "toppåret" 2015 har det vært en årlig nedgang i antall døgnplasser, totalt 72 døgnplasser. Nedgangen er blant ideelle og private, mens helseforetakene har økt sin andel. Det er primært knyttet til at Bergensklinikken ble avviklet i 2019 og tilbudet overført Helse Bergen.

Innleggelser
Hovedandelen av innleggelsene skjer hos helseforetakene og for 2020 gjaldt det for første gang også Helse Vest. Det skyldes i stor grad at ø-hjelp, avrusing og kortere opphold gjennomføres i helseforetakene, mens de noe lengere oppholdene gis i hovedsak av ideelle og private institusjoner.

Antall innleggelser til rusbehandling i TSB ble redusert i de fleste områdene fra 2019 til 2020. Nedgangen var, som nevnt over, på hele 10%. Det var kun i AHUS-området det hadde vært en økning av betydning i antall innleggelser totalt per innbygger fra 2019 til 2020.

Hvis vi ser perioden 2016 til 2020 var nedgangen på 6%, mens polikliniske kontakter økte med 5%.

Poliklinikk

Poliklinikk har vært i vekst i flere år. I 2020 var det 522 065 polikliniske kontakter og det er en vekst på 3% fra 2019. Det er særlig Midt-Norge som har hatt vekst, hele 11%. I Nord har det vært en nedgang på 6%. Men Nord og Midt-Norge har hatt den største økningen hvis vi ser dette i perioden 2017-2020, med henholdsvis 13 og 18%. Det har i coronaperioden vært en sterk økning av telefonkontakter for alle regionene. Samlet sett utgjorde telefonkontakter 44% av den polikliniske virksomheten i 2020.

Fritt behandlingsvalg

Ordningen Fritt behandlingsvalg (FBV) har vært omdiskutert i ulike miljøer og den nye regjeringen har i Hurdalsplattformen skrevet at de skal avvikle ordningen. 

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Det er primært innenfor døgnbehandling som det er etablert institusjoner i ordningen. Det er 17 institusjoner som er godkjent, men ikke alle er i drift. Av antall oppholdsdøgn i 2020 ble 9,6% gitt av en institusjonen innenfor ordningen FBV. Det er store forskjeller da de fleste er i Helse Sør-Øst og Helse Vest.

Antall innleggelser i FBV er 5,4%, noe som betyr at innleggelsen i disse institusjonene har lengere varighet enn hos de offentlige og de med avtale med et regionalt helseforetak. Medianen hos ideelle er 35 dager, mens de innenfor FBV er 89 dager. For 95% av behandlingen er trimpunktet 332 dager, mens den for ideelle er 267 dager. Her er det imidlertid store geografiske forskjeller.

Etter utskriving

Rapporten har sett på hva som skjer med pasienten i løpet av det første året etter utskriving. 31% har ingen kontakt i løpet av de første 30 dagene, 54% har hatt poliklinisk kontakt. 6% har reinnleggelse i løpet av 30 dager og 10% gjeninnleggelse. På årsbasis er tallene svakere. 54% av pasientene har en ny innleggelse i løpet av året, 32% har ingen ny innleggelse i løpet av det første året.
 

Avslutningsvis

Endringene fra år til år er ikke store, men tendensene er tydelig. Det blir færre institusjonsplasser, færre innleggelser og mer poliklinikk. Nedgangen i antall pasienter i 2020 er lavere enn nedgangen i tilbudet. Det er årsaken til at vi vil følge dette nøye videre slik at det samlede tilbudet til rusavhengige opprettholdes.