Rapporten viser at den gylne regel, om større vekst i TSB og psykisk helsevern enn i somatikk, innfris. Dvs for psykisk helsevern er målet ikke innfridd slik det er for TSB. Riktignok er det noen usikkerhet knyttet til tallene, skrives det i rapporten og noe vanskelig å forstå. Men slik Fagrådet forstår rapporten er utgiftene til pensjon tatt ut i de offentlig sykehusene, mens de i private inngår. Siden TSB har en stor andel private med avtale vil økningen være større enn det reellt er.

Målet om 200 nye behandlingsplasser er nådd. Økningen er på 235 plasser siden 2013 hvor dette ble presentert i statsbudsjettet. Det var en del motstand mot denne økningen fordi det i stor grad handlet om økning i langtidsbehandling. SAMDATA viser at 95% av all døgnbehandling er avsluttet innen 100 dager. Innenfor de offentlige helseforetakene er 95% av all døgnbehandling avsluttet innen 54 dager. Halvparten er avsluttet innen 12 dager. Det skyldes at de offentlig helseforetakene har økt kapasitet på avrusning og øyeblikkelig hjelp.

Rapporten har også med et punkt om hva som skjer etter utskrivning fra døgnbehandling. I helseforetakene ble 9% overført til videre behandling, 15% fra de fire store private (Borgestadklinikken, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Lade behandlingssenter) mens kun 2% fra øvrige private ble henvist videre i TSB. I underkant av 50% får ny innleggelse i TSB innen 1 år etter utskrivning, mens ca 10% legges inn i psykisk helsevern. Ca 1/3 har ingen ny innleggelse i TSB eller i psykisk helsevern. Der skiller øvrige private seg fra offentlige og de fire store ved at 4 av 10 ikke har noen ny innleggelse.

Noen tall fra rapporten; Det er 1947 døgnbehandlingsplasser i Norge ved utgangen av 2015. Det var 627 119 oppholdsdøgn i TSB og det var en økning på 7.1% fra 2014. Det var 12 829 innleggelser i følge nasjonal statistikk, men manuelle korrigeringer sier at det var ca 14400 innleggelser (se tabell 10.4 for forklaring). Det var ca 32 000 personer som mottok behandling, noe som er ca 5% flere enn i 2014.

SAMDATA har ikke klart å fremskaffe antall årsverk innenfor døgnbehandling for 2015, mens det innenfor poliklinisk virksomheter er ca 1100 årsverk som er en økning på 3% fra 2014, men har økt med 12% siste 2 år. Det ble utført ca 440 000 polikliniske konsultasjoner. Det er 13% økning fra 2014.

SAMDATA 2015 kan du lese her...