Det er også større geografiske forskjeller i tilbud og ressurser innen TSB enn det som er i somatikken.  Rapporten ser også utviklingen over flere år og da kan vi se større endringer innen TSB, både totalt og ikke minst ved større vekst i helseforetakenes TSB enn hos de private avtalepartene som blir redusert.  Dette altså før 2014 hvor de private ideelle skaløkes med 200 nye behandlingsplasser, en økning som  snart er ferdig fordelt.

Ca 29 500 personer har vært i kontakt med TSB i 2013 og av dem har ca 1/3 vært i døgnbehandling og resten i poliklinikk/dagbehandling. Antall behandlingsdøgn er redusert med ca 2% fra 2012 til 2013 mens antall innleggelser er stabilt. Det betyr at innleggelsene samlet og i gjennomsnitt har noe kortere varighet enn tidligere. Selv om denne nedgangen ikke er stor har dette i flere av helseregionene vært en betonet målsetting hellt frem til 2014.

Døgnbehandlingsplasser innen TSB har totalt økt med 23 plasser fra 2012 til 2013. Økningen skjer innenfor helseforetakene ved at flere helseforetak har etablert nye tilbud og har en nettoøkning på 33 plasser mens de private fortsatt ble redusert med  netto 10 plasser. Det er store variasjoner mellom de ulike helseregioner og Helse Vest har den største økningen i offentlige behandlingsplasser  særlig hvis vi ser dette over noen år. Allikevel har Helse Vest den lavest dekningen av døgnbehandlingsplasser i  forhold til befolkningstall.

Antallet ansatte i TSB med høyere utdanning og videreutdanning har økt mest siden 2010. Men fra 2012 til 2013 har dette vært stabilt. Og det siste året størst økning hos de private ideelle TSB institusjonene. Slik som forutssatt i rusreformen kommer økningen innenfor helsefaglig utdanninger mens det sosialfaglig  er stabilt.

Innenfor polikliniske konsultasjoner er det store geografiske forskjeller hvor Helse Midt og Helse Nord har en økning mens det er stabilt i Vest og SørØst. Antall årsverk innenfor poliklinisk virksomhet har en minimal økning fra 2012 til 2013 mens det fra 2010 har vært en stor økning.

For TSB har det  samlet vært små endringer i 2013 i forhold til året før som var et urolig år for mange private ideelle som stengte dørene etter anbudsresultater. Men det har vært endringer. Og for de institusjoner som har større endringer kan dette oppleves på en annen måte. Både for de som har redusert sitt tilbud som i Vestre Viken HF og Østfold eller har fått forbedret sitt tilbud slik de har gjort ved Akershus universitetssykehus og deres nye avdeling.

SAMDATA 2013 kan du lese her...   og TSB begynner først på side 253