I Oslo og Bergen har bystyret behandlet høringssvaret, mens Trondheim har levert svar uten merknader.

Det er levert inn enormt mange høringssvar på regjeringen.no og høringsfristen ble utvidet til 15. mai på grunn av koronakrisen. Fagrådet har ikke tatt på seg å lese alle høringssvarene, men har sett på høringssvarene fra de tre største byene.

Hovedlinjene i reformen støttes
Alle de tre største kommunene støtter opp om hovedlinjene i reformen, fra straff til hjelp.
Oslo kommune begrunner sitt standpunkt slik;

Bakgrunnen er en erkjennelse av at rusproblemer i all hovedsak er en helse- og sosialpolitisk utfordring, og at det er sosiale betingelser som i størst grad påvirker helsa, og ikke omvendt. 

Bergen kommune skriver i sin høringsuttalelse;

Byrådet ser positivt på at utvalget foreslår grunnleggende endringer i det strafferettslige synet på inntak av rusmidler.

Ikke problemfritt
Ingen av kommunene gir uttrykk for at dette er problemfritt. De drøfter i hovedsak tre tema:

  1. det forebyggende arbeidet og da særlig sanksjoner
  2. den rådgivende enheten særlig med henblikk på finansiering
  3. terskelverdiene

Oslo kommune er veldig tydelig på at helsetilbudet er frivillig og går langt i fraråde sanksjoner. De viser til at tvang i liten grad gir ønsket resultat. Alle kommunene peker på det forebyggende arbeidet de allerede gjør og som de vil fortsette med selv om reformen vedtas.

Kommune-Norge er bekymret for nye oppgaver som ikke blir finansiert og legger til grunn at kommunenes ekstraarbeid med rådgivende enhet blir fullfinansiert. De forutsetter økte rammer for kommunene som følge av reformen.

Terskelverdiene er gjenstand for diskusjon, også i kommunene. Mange er av den formening av at verdiene er noe høye. Men Oslo kommune støtter forslaget som foreligger, Bergen kommune problematiserer det ikke.