Tar folkehelsa ut av folkehelsa

Analyser av sykdomsbyrde viser at rusmiddel- og tobakksbruk er blant de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår, i Norge så vel som i andre land. Rusmiddelbruk bidrar også til betydelig sosial ulikhet i befolkningen. Til tross for flere pågående og varslede satsinger fra regjeringen vil den varslede omorganiseringen av helseforvaltningen svekke rusmiddelforskningen betydelig.

For oss ser det ut som at myndighetene tar et viktig folkehelseområde ut av folkehelsa.   
Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon

Omorganiseringen innebærer at fem forskere/årsverk fra Avdeling for rusmiddel og tobakk i FHI flyttes over til Helsedirektoratet for å arbeide med statistikk og analyseoppgaver. Dette er oppgaver som i dag ligger hos FHI og som henger tett sammen med forskningsoppgavene for øvrig. Statistikk og analyse skaper oversikt, påvirker forskningspørsmål - og det har en egenverdi å ha lett tilgang til data. Samarbeid er alltid mulig, men det er et skille mellom å være et uavhengig organ, som FHI er, og et forvaltningsorgan, som Helsedirektoratet er. Det innebærer også, at forskerne som flyttes fra FHI til Helsedirektoratet, ikke skal jobbe med forskning videre. Helsedirektoratet driver ikke med forskning.  

Skaper kunstig skille 

Konsekvensen av omorganiseringen kan bli et kunstig skille mellom analyseoppgaver og forskningsoppgaver og ikke minst, at myndighetene, midt i store satsinger, tar grep som svekker muligheten til å forske på effekt. 

Allerede er forskningsmiljøene på rusfeltet små og fragmenterte. Kravene til egenfinansiering (oppdragsforskning) bidrar til at det blir for tilfeldig hva som får prioritet. FHI har vært aktøren med størst ansvar for samfunnsvitenskaplig rusforskning.

Et siste håp

Regjeringen skal nå forhandle om statsbudsjettet i Stortinget med budsjettpartner SV. Eneste håp for å redde rusforskningen i FHI ser ut til å være at SV ikke støtter regjeringens forslag. 

Vi er bekymret for at rusfaget igjen er den tapende part. Vi har allerede alt for lite forskning på rusområdet. Alle etterspør kunnskap, men ingen er villige til å prioritere det som gir oss kunnskapen.
Jan Gunnar Skoftedalen.