Utvalget har i sitt mandat et oppdrag om å se særlig til Portugal og hvordan de har gjennomført avkriminalisering. Det er viktig å understreke at Norge kommer 20 år etter Portugal og har en del forutsetninger på plass som Portugal ikke hadde da de diskuterte dette. Avkriminalisering var heller aldri et mål i Portugal, men et virkemiddel.

Hovedpunkter i vårt innlegg

 • Reell avkriminalisering
  Det må sikres avkriminalisering hvor bruk og besittelse flyttes ut av straffeloven og at sanksjonene ikke skal håndheves av politi eller rettsvesen.
 • Pragmatisk, ikke moralistisk holdning og ærlig tilnærming til hva defineres som brukerdose.
  Vi har ingen konkrete forslag til kvanta og vet at et hvert forslag vil møte kritikk siden hva som defineres som brukerdose vil variere fra bruker til bruker og kan variere i løpet av en periode for samme bruker.
 • Kommisjonen må være en del av helsetjenesten
  Det er forhold som taler for at kommisjonen bør være en selvstendig enhet. Skal vi unngå for mye byråkrati kan det vurderes å sette dagens vurderingsenheter sammen med kommisjonen. Det må innebære at vurderingsenhetene tas ut av det enkelte sykehus/institusjon.
 • Tilgang til behandling
  Det er ting som tilsier at hvis en bruker i møte med kommisjonen gir uttrykk for at hun ønsker behandling bør kunne gå derfra med en avtale. Skal det være en snarvei? Mulig vi må se på dagens strenge beleggskrav og vise fleksibilitet. Det kan også være at pasientstrømmen i større grad styres.
 • Hva gjør vi med dem som ikke vil eller har behov for helsetjeneste?
  Her bør vi fortsette det arbeidet som i dag gjøres gjennom lavterskeltiltak og kommunale tjenester med tilstedeværelse, dialog og motivasjon
 • Hva gjør vi med unge under 18 år?
  Så lenge det er ulovlig så er situasjonen som i dag bortsett fra at de ikke straffes. Hjelpetiltak som hjelpetjenestene i dag vil fortsatt være der.
 • Hvilke sanksjoner bør innføres?
  Det er ikke et mål å sanksjonere flest mulig av dem som ikke vil. Her er det mulig å se til hvordan Portugal helt konkret har løst dette. Det er muligheter for gebyr (bot), bortvisning osv.

Andre forhold
Det er en del strukturelle forhold i organisering av vårt helsevesen. Vi har en 1. og 2. linjetjeneste hvor behandling tradisjonelt har vært gjort i 2. linjetjenesten. Det har endret seg mye gjennom de siste årene. Hva rusbehandling er i denne sammenheng, må klargjøres.

Hovedandelen av de som søker rusbehandling vil også i fremtiden komme via fastlege eller kommunens rustjeneste. I dag er det noe ventetid i deler av behandlingsapparatet. Skal personer som kommer via kommisjonen ha fortrinn til behandling eller skal de inn i en ordinær kø?

Skal brukerdoser beslaglegges? Særlig fra brukersiden nevnes dette som en problemstilling som må diskuteres.

Utvalget skal gjennomføre flere høringsmøter
• 9. januar 2019 - Stavanger
• 14. februar 2019 - Bergen
• 13. mars 2019 - Trondheim
• 10. april 2019 - Tromsø
Utvalget vil også vurdere å gjennomføre et høringsmøte til i Oslo da det var flere som ikke fikk plass denne gangen.