Dette gjør utgangspunktet for mange diskusjoner komplisert. Brukerorganisasjonene har i tråd med denne tradisjonen valgt ulik organisering og innfallsvinkel, men samarbeider i mange saker særdeles godt.

De siste ukene har vi imidlertid igjen vært vitne til diskusjon mellom brukerorganisasjoner, i aviser og sosiale medier.

Hva gjør politikere og fagfelt for å bistå brukerorganisasjonene? Klarer vi med dagens krav til brukermedvirkning å gi midler og forutsigbarhet slik at organisasjonene kan utvikle seg til å bli enda bedre? Fagrådet ser at det til tider råder en åpenbar konkurranse mellom hvem som opplever at de blir lyttet til og ikke, hvem som får mer økonomisk støtte enn andre. Noen organisasjoner får midler til å ansette folk, andre ikke. Midlene er uforutsigbare og organisasjonene strever med å gi folk lønn. Fagrådet mener brukerorganisasjonene må sikres bedre rammevilkår og en likere fordeling. Politikere og fagfelt sier at brukermedvirkning er viktig, men legger ikke til rette for at organisasjonene sikres gode rammer. Kan denne måten støtten tildeles på føre til misunnelse og posisjonering mellom organisasjonene slik at krefter og ressurser brukes på en mindre hensiktsmessig måte?

Organisasjonene har et felles mål - best mulig tjenester til personer med rusproblemer.  Fagrådet vil appellere til at politikere, helseforetak, ideelle aktører og kommunal rustjeneste engasjerer seg for å ivareta mangfoldet av brukerorganisasjoner og bidra til å anerkjenne arbeidet som blir gjort. Det er fremdeles mer kunnskap å hente ut av organisasjonene hvis rammevilkårene for brukerorganisasjonene bedres.