Spiseforstyrrelser har vært et tema mange som jobber innenfor rusfeltet har vært opptatt av. Nøkleby har selv vært lenge vært opptatt sammenfallet mellom spiseforstyrrelser og rusmiddelbruk. Doping har det blitt mer fokus på de siste årene og særlig etter at doping ble tatt inn i rusfeltet gjennom Stortingsmelding 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

I sin avhandling har Nøkleby sett på hvor utbredt spise-/kroppsproblematikk er blant menn og kvinner i behandling for rusmiddelavhengighet. Materialet til undersøkelsen er hentet fra spørreundersøkelse, observasjon og kvalitative intervjuer med menn og kvinner i en behandlingsinstitusjonen Tyrilistiftelsen for rusmiddelavhengige. Spørreundersøkelsen viser at en tredjedel av kvinnene og 8 prosent av mennene hadde symptomer på spiseforstyrrelser. Videre rapporterte 41 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene å ha brukt dopingmidler, i hovedsak anabole steroider. Analysen legger vekt på dårlig regulering av følelser som bakgrunn for utvikling av både rusproblemer og spise-/kroppsproblematikk.

Kom og få ny kunnskap om temaet på Fagrådets Nasjonale rusfagkonferanse 5-6 november i Trondheim.