Det er leit at det eneste uavhengige tidsskriftet på rusfeltet ikke lenger har livets rett. Tidsskriftet har vært drevet siden 1982 under ulike navn. Ved årsskiftet 2016/2017 hadde tidsskiftet imidlertid kun 378 abonnenter, hvorav 34 var gratis abonnenter.

Grundig utredning
Første halvår av 2017 har Rus & Samfunn vært digitalt med adressen rus.no. Dette mens det har vært gjennomført en grundig uavhengig utredning om tidsskriftets videre skjebne. Generalsekretær i tidsskriftforeningen, Bente Riise, har ledet dette arbeidet. Utredningen har i første rekke tatt for seg utforming og redaksjonelt innhold. Arbeidet med å skaffe videre finansiering var i første rekke drevet fra sekretariat i Fagrådet. Konklusjonen fra utredningen var at det kreves et omfattende arbeid for å kunne utvikle tidsskriftet til et moderne og leservennlig tidsskrift. Den digitale plattformen må forbedres kraftig og det må arbeides mer med layout. Innholdsmessig var det mye godt, men det var potensiale for videre utvikling. Styret i Fagrådet vurderte imidlertid at veien er for lang og usikker innenfor dagens økonomi i Fagrådet. I en overgangsperiode, inntil abonnentantallet og reklameinntekter var bedret, ville tidsskriftet være avhengig av ekstern finansiering. Det lykkes vi ikke med.

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon overtok eierskapet til Rus & Samfunn 1. januar 2017. Frem til da var det Helsedirektoratet som var eier, men direktoratet hadde, etter anbud, gitt Universitetsforlaget oppdraget med å gi ut tidsskriftet. Universitetsforlaget engasjerte igjen Astrid Renland som ansvarlig redaktør. Å være et uavhengig tidsskrift innebærer at eieren ikke har innflytelse på det redaksjonelle innholdet og tidsskriftet drives etter redaktørplakaten.

Avslag på alle søknader
I november 2015 gjorde Helsedirektoratet kjent at de ikke ville videreføre Rus & Samfunn etter 31.desember 2016. Spontant oppstod det en underskriftskampanje som i løpet av noen korte uker samlet over 1000 underskrifter for videreføring. Helsedirektoratets begrunnelse for å ikke videreføre var regjeringens krav om effektivisering og at de heller ikke så det som direktorats oppgave å utgi tidsskrift. Tilskuddet Universitetsforlaget fikk fra Helsedirektoratet var på 1,3 millioner kroner. Fagrådet har søkt om støtte både fra offentlige myndigheter og private stiftelser, men har dessverre bare fått avslag.

Årsmøtet har sendt uttalelse til Bent Høie
Styret orienterte om sin beslutning under årsmøtet i Fagrådet 11.mai 2017. Årsmøtet vedtok da en uttalelse som ble oversendt Helse- og omsorgsminister Bent Høie hvor årsmøtet uttrykker bekymring over at tidsskriftet ikke videreføres og ber Helse- og omsorgsminister bidra til at det gis økonomisk støtte for å hindre nedleggelse og sikre videre drift. Fagrådet har ikke mottatt noe svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.