Institusjonene bør bruke undersøkelsen i lokalt forbedringsarbeid. Kunnskapssenteret har utarbeidet en rapport på hver avdeling/institusjon og generert opp på nivå institusjon, foretak og nasjonale tall. Det Fagrådet kommenterer i denne artikkelen er de nasjonale tall.

Undersøkelsen er gjennomført en gitt dag i uke 37 i 2013. Kunnskapssenteret maner til forsiktighet i forhold til å sammenligne institusjonene da det ikke er vektet for frafall og justert fort pasientsammensetning. Men alt i alt gir de nasjonale resultatene et godt øyeblikksbilde av hvordan pasienter med døgnopphold innen TSB vurderte insitusjonene på tidspunktet for brukerundersøkelsen, mottatt hjelp fra kommunene og andre erfaringer.

Den gitte dagen i uke 37 var det 1245 pasienter innlagt i døgnopphold i TSB. Avrusningsavdelinger er ikke med i undersøkelsen. 175 pasienter ble ekskludert fra undersøkelsen enten av "særlige menneskelig grunner" (12) eller at de ikke var tilstede (163) på institusjonen den dagen. Av de resterende 1070 pasientene svarte 978 som gir en svarprosent på 91. Det er en veldig god svarprosent.  Verdt å merke seg er at 46% melder at alkohol er det rusmiddelet de brukte mest før innleggelsen. Det er i noen sammenhenger gitt uttrykk for bekymring over at personer med alkoholproblemer ikke lenger får like god tilgang til døgnbehandling.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i møte med over 80 ulike brukerorganisasjoner 12.desember at han vil skape pasientene helsetjeneste. Skal det lykkes kreves det at pasientene må lyttes til og her har pasienterfaringsundersøkelsene en viktig rolle.

Pasientene ble invitert til å svare på en rekke spørsmål fordelt på 8 hovedområder. Hovedfunnene viser:

Mottakelse/ventetid

De fleste opplever å bli mottatt på institusjonen på en god måte, men 7% sier de ble mottatt på en lite tilfredsstillende måte. 87% opplevde å måtte vente på institusjonsplass hvorav 38% hadde ventet lenge eller altfor lenge.

Behandlere/personalet

Veldig mange melder om at de ikke har fått tilstrekkelig tid med behandler/personale. Nær 20% har i liten grad eller ikke i det hele tatt fått nok tid, mens 27% melder i noen grad. Institusjonene har ulik profil men dette er et resultat som absolutt bør bedres. Mens de aller fleste opplever å bli mottatt med høflighet og respekt selv om hver fjerde melder om at de har blitt behandlet nedlatende eller krenkende en eller flere ganger.

Behandlingen

2/3 opplever å ha stor eller meget stor nytte av behandlingen, mens 8% opplever å ikke ha noe utbytte av behandlingen i det hele. Svært mange melder om at de har fått dårlig hjelp for sine fysiske og psykiske plager under oppholdet ved institusjonen og ikke god nok tilgang på psykolog og lege.

Miljøet/aktivitetstilbudet

De fleste følte seg trygge på institusjonen men mange men at muligheten for privatliv kunne vært bedre. Svært mange mener det kunne vært mer aktiviteter og bedre aktivitetstilbud.

Forberedelse til tiden etter behandling

Hele 70% mente at behandlerne/personalet ikke hadde hjulpet til med praktiske løsninger etter utskriving. Det er et for høyt antall selv om det er kommunen som er ansvarlig for tilbudene etter utskriving. Betydningen av at det praktiske er i orden vet vi har betydning for behandlingen. Bedre samhandling må til.

Samarbeid med pårørende

Samarbeidet med pårørende er for dårlig mener hele 72% av pasientene. Det er et noe overraskende høyt tall da en rekke institusjoner har hatt dette høyt opp i sine planer og mange i rusfeltet har pekt på dette som viktig.

Tidligere innlagt

Mange, 68%, har vært innlagt en eller flere ganger tidligere. De fleste av dem ved en annen institusjon enn den de nå er på. Det kan altså se ut som at hvis du har hatt et institusjonsopphold tidligere og ikke lykkes velger du en ny institusjon hvis du trenger nytt døgnopphold.

Hjelp fra kommunen

Svært mange, 78% av dem som har vært innlagt tidligere, var misfornøyd med oppfølging fra kommunen den gang. Det skiller ikke her på dem som fullførte eller avbrøt behandlingen forrige gang. Men antallet som ikke er fornøyd er alt for høyt og det må gjøres bedre