Fagrådet ved rådgiver Torhild Kielland deltok med innlegg om kommende veileder for bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven. Veilederen er forventet våren 2016.

Heidi Hansen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon åpnet dagen og la vekt på viktigheten av fagfolks formidling av håp og motivasjon til brukerne. "Alle trenger en heiagjeng. Dersom du mister håpet må du skaffe deg ny jobb" sa Hansen. Hun fortalte om sin egen erfaring med tvang og formidlet mulighetene som ligger i å starte et behandlingsløp på denne måten.

Professor dr. juris Karl Harald Søvig (bildet) ga som vanlig solid innføring i lovbestemmelse og dilemmaene knyttet til bruk av tvang. Søvig problematiste blant annet hvordan vi velger ut eller prioriterer pasienter til tvangsvedtak. Per i dag er det ulik praksis mellom regionene, noe den nye veilederen tar mål av seg å bedre. Prosessen med ny veileder har tatt mer enn fem år etter at Rokkansenteret leverte sin evalueringsrapport i 2010. Søvig gikk langt i å antyde at det på få andre felt ville blitt godtatt å forholde seg til forskrift og veileder som for lengst har gått ut på dato. Gjeldende forskrift omtaler eksempelvis Fylkeskommunens ansvar i tvangssaker, en praksis som ble endret med rusreformen i 2004. Det er et tankekors at lovbestemmelser med så sterk inngripen i folks liv nedprioriteres sa Søvig.

Fagrådets oppgave var å informere om kommende veileder. Torhild Kielland tok utgangspunkt i høringsversjonen som kom i sommer og vektla blant annet anbefalinger om bistandsteam i spesialisthelsetjeneste og kommune, samarbeidsavtaler, gode rutiner for veiledning og etiske problemstillinger, og til slutt enkelte punkter fra Fagrådets høringssvar.

Trondheim kommune ved jurist Tone Selbæk og fagleder Eva Kristin Nielsen trakk fram gode erfaringer med bistandsteam/ vurderingsteam som modell for samhandling. De la videre vekt på viktigheten av god dokumentasjon og vurdering av hensiktsmessighet. De viste til å ha hatt stor nytte av Arbeidsmanualen for bruk av tvang. Arbeidsmanualen finner du på Fagrådets nettside under publikasjoner.

Marit Kristiansen og Leif Huemer fra Lade behandlingssenter Blå Kors avrundet konferansen med sterke eksempler på gode pasientforløp. Eksemplene viste hvordan tvang kan være ett av flere tiltak i en helhetlig og koordinert behandling. En brukerundersøkelse fra i år viser resultater der nær 80 % av de gravide innlagt på tvang ved Lade, i dag har omsorg for barn, er rusfri, har fast bolig og er i aktivitet. For enkelte av respondentene var det opp til 7 år siden innleggelse. Dette er en av få brukerundersøkelser i Norge som viser noe om hvordan det går med mødre og barn etter en tvangsinnleggelse.

Helsedirektoratet og kompetansesentrene for rus har i siste utgave av RUSFAG publisert en artikkel om gravide på tvang ved Lade behandlingssenter. Les artikkelen her...