Som en del av evalueringen av Opptrappingsplanen for rusfeltet har Korus-Midt kartlagt brukernes erfaringer med kommunale tjenester. De har gjennomført undersøkelser i 2017, 2019 og 2021.

En økende andel gjennom perioden er fornøyd med kommunale tjenester, 63% i 2021 mot 54% i 2017. Brukerinnflytelse på individnivå er også blitt bedre. Det er fremdeles forbedringspotensiale. Mellom 10 og 15 prosent er misfornøyd med den hjelpen de får.

Hva synes brukerne er viktig?
Det aller viktigste er at brukeren har en god og stabil relasjon til en ansatt i tjenesteapparatet. Det gir best opplevelse av hjelpen som tilbys.  Videre er det viktig med tilstrekkelig og tilpasset informasjon og at tjenestene legger til rette for gradvise og glidende overganger fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale hjelpeapparatet.

Ønsket om tilbud som fremmer aktivisering og minsker ensomhet og isolasjon er noe som går igjen.  

Undersøkelsen viser, ikke uventet, at personer som er i arbeid eller utdanning, ofte svarer mer positivt enn de som er arbeidsledige eller uføretrygdede. Pasienter i LAR svarer gjennomgående mer negativt. 

Tilgjengelig tjenester
Et viktig parameter er om tjenestene oppleves som tilgjenglige. Det er 6 av 10 som opplever at de kommunale tjenestene er tilgjengelig, men det er en mindre andel (1 av 10) som opplever at tjenestene ikke er tilgjengelig for dem. NAV er vanskelig for mange, og her antyder analysen av intervjuene at «kjernen i problematikken ofte handler om at NAV gjør en annen vurdering av brukerens situasjon, behov og ønsker enn det brukeren selv gjør».

Pårørende involveres i for liten grad
Mange brukere mener de kommunale tjenestene involverer pårørende i for liten grad. Nå skal det sies at en stor andel, 36%, har sagt at dette ikke er relevant for dem. Men av dem som har svart er det kun 20% som mener de pårørende blir godt nok ivaretatt. Hele 59% mener de pårørende ikke blir ivaretatt i tilstrekkelig grad. Tallet er overraskende høyt.