Prosjektet har som mål å styrke erfaringskunnskapen og brukerstemmen på alle tjenestenivå og bidra til gode recoverybaserte tjenester.

Bygger på kraften i erfaringsbasert kunnskap
Onsdag 16. mai besøkte Fagrådets sekretariat Sagatun brukerstyrt senter på Hamar og fikk grundig orientering om den nasjonale satsningen der de brukerstyrte sentrene skal bli knutepunkt for recovery.
- Ja, helt logisk at dette skal ligge i nettopp disse sentrene, var vår tanke etter besøket.

Knutepunkt for recovery bygger på kraften som ligger i brukeres og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap - om hva som bidrar til bedring og god livskvalitet. Regionalt utgjør knutepunktene fysiske steder, nasjonalt utgjør knutepunktene et nettverk.

Målet er økt kunnskap om recovery ut fra et brukerperspektiv
Knutepunkt for recovery har fire overordnede mål:
• Anerkjennelse av at recovery er en personlig og sosial prosess
• Anerkjennelse og anvendelse av erfaringsbasert kunnskap
• Reell recovery for brukerne, god ressursutnyttelse for tjenestene og gode samarbeidsprosesser
• God livskvalitet og en verdig livssituasjon for mennesker med psykososiale utfordringer

De brukerstyrte sentrene - en ressurs- og kompetansebase for recovery
De brukerstyrte sentrene ønsker å være en ressurs- og kompetansebase for recovery - som bistår og samarbeider med brukerorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, kompetansemiljøer, kommuner og helseforetak. De håper at arbeidet vil bidra til å blant annet forebygge psykososiale utfordringer og utenforskap.

-Vi vil gjerne bidra til at folk opplever tilhørighet og mening i hverdagen, sa daglig leder Kårhild Husom Løken (bildet øverst). Vi bruker aktivitet bevisst og er ikke diagnosefokusert. Her kan folk engasjere seg i friluftsliv, musikk, kreative aktiviteter, være hjelpere på festivaler i nærområdet, få arbeidstrening og gå på selvstyrkingskurs. Vi har en stor bredde i aktiviteter hvor folk kan finne mening og fellesskap.

Sentrene vil gjennom prosjektet samle, dokumentere og formidle kunnskap fra brukere og pårørende. Målet er å bidra til at ny kunnskap legges til grunn for recoverybasert praksis i helsetjenestene.

Prosjektet har en viktig merverdi
Å gi folk anerkjennelse, tilhørighet og en verdig livssituasjon er selve verdigrunnlaget for prosjektet. - Aktivitet, arbeid og fellesskap kan gi vekstforhold til en positiv identitet i stedet for ensomhet og negativ identitet som mange strever med, sa Kårhild Husom Løken.

Folk får håp når de får ny kunnskap om hvordan de kan mestre utfordringer.

Fagrådet takker for gjestfrihet og gode samtaler.