Mange venter kortere enn 37 dager også, faktisk venter halvparten under en måned før behandling starter. Noen få venter over 2 måneder før de får behandling.

I 1.tertial 2016 var det 22 791 pasienter i TSB. Det ble henvist 5380 nye pasienter. Det er 9,7% flere enn i 2015. Av dem som ble henvist ventet 1337 personer, men som vi ser over de fleste har ikke ventet lenge. I disse tallene inngår ikke dem som har pasient- eller medisinsk bestemt utsettelse. Det var 383 personer. Dette antallet er redusert med 70 personer fra samme periode i fjor.

Alle pasienter har rett til å få vurdert sin henvisning innen 10 virkedager. For TSB ble det brudd på vurderingsgarantien for 3,8% av henvisningene.

Alle pasienter skal ha en fått en dato for seneste forsvarlig oppstart av helsehjelp. Brudd på denne fristen. For TSB er det 2,6% som ikke har fått startet sin behandling innen den oppsatte fristen. En kraftig nedgang fra 1.tertial 2015 men fremdeles det området med flest fristbrudd.

Samlet sett fortsetter en god trend hvor ventetid og antall fristbrudd reduseres. Dagens Medisin og NRK avslørte tidligere i år juks med ventetider og at den reelle ventetiden for pasientene ikke er redusert. Innenfor rusfeltet er trussel om straff i form økonomisk straff til helseforetaket hvis fristen ikke innfris, som har vært utfordringen. Små avdelinger innen TSB må dekke utgiftene. De fleste kjenner til at pasienter tas inn til poliklinikk/utredning innenfor fristen mens det går noe lenger tid før behandlingen igangsettes. Når det er sagt melder flere institusjoner at den reelle ventetiden er faktisk redusert. Slik sett bør det ikke være noe tvil om at ventetiden er redusert. Men ventetid og antall ventende sier lite om kvaliteten på hjelpen som den rusavhengige får.