Det er en omfattende rapport men Fagrådet er godt fornøyd med at utvalget mener psykisk syke og  rusavhengige bør prioriteres høyere. Det gjorde også Lønning II-utvalget i 1997. Som de fleste kjenner til har det vært et politisk mål, uavhengig av regjering og med støtte i Stortinget, helt siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998. Den etter hvert mye omtalte "gylne regel" ble innført av daværende Helseminister Ansgar Gabrielsen i 2004 da han ikke var fornøyd med prioriteringen av psykisk helse og rus ute i helseforetakene. Den gylne regel innebærer at rus og psykisk helse skal ha større prosentvis vekst hver for seg enn det somatikken har.

Denne høsten har det kommet meldinger om at det kuttes i psykisk helsevern og rus til tross for de politiske signalene. President i Norsk Psykologforening roper et varsku da deres medlemmer får melding om at det kuttes i kroner, personell og konsultasjoner/behandlinger. Prioriteringsutvalget peker på at finansieringen av store deler av rus og psykisk helse er rammefinansiert mens mye i somatikken har Innsatsstyrt finansiering (ISF). ISF gir større økonomisk incitament for sykehusene og dermed prioriteres ofte behandlinger som har ISF. Utvalget foreslår at rus og psykisk helse også får en innsatsstyrt finansiering selv om det åpenbart er vanskeligere enn en del vanskeligere å prisfastsette ulike behandlinger innen Tverrfaglig Spesialisert Behandling. Dette er et spørsmål som Fagrådet vil se nøyere på før vi avgir høringssvar. Utvalget viser til eksempler hvor kutt i behandlinger hvor 50% har innsatsstyrt finansiering gir et kutt på 100 millioner kun 50 millioner spart for helseforetaket, mens det innen rus og psykisk helse gir 100 millioner i kutt.

Utvalget mener også at rusavhengige har et stort helsetap og behandling vil gi flere gode leveår. Blant de viktigste årsakene til tapte gode leveår er rusavhengighet. Tapte gode leveår er en måte å måle sykdomsbyrde på mener utvalget. Risikofaktorer er en annen måte å måle sykdomsbyrde på og som de fleste er kjent med, Norge har for mange overdosedødsfall og ligger høyt på internasjonale statistikker.

Utvalget peker også på at god behandling av rusavhengige gir gode helsegevinster for pårørende. Vi vet at pårørendes helse, i ulik grad, blir påvirket av å ha personer som ruser seg i nær familie. Det gir også helsegevinster for samfunnet da særlig gjennom redusert smittefare.

Videre ber utvalget om at det vurderes å fjerne egenandeler for rusavhengige. Det er et forslag som Fagrådet har fremmet tidligere og det er mange gode grunner til det. Først og fremst er gevinsten stor når en ser ressursbruken i forholdet til helsetapet. Det vil bidra til at rusavhengige i større grad vil benytte ordinære helsetjenester og vi får dem i behandling. Vi vet at innen poliklinisk behandling er dette en utfordring i dag. Utvalget har naturlig nok ikke hensyntatt andre forhold som gjeld og inkassosaker som følge av dette.

Fagrådet ber medlemsvirksomhetene gi innspill og kommentarer til hva Fagrådets høringsinnspill skal se ut.

Prioriteringsutvalgets rapport kan du lese her...