Mer enn 100 brukere, fagfolk og ledere fra Oslo og omegn var tilstede. Rogaland fylke var også godt representert ved leder for Rogaland A-senter Bjarte Grov og flere fagfolk fra Helse Stavanger.

Helsedirektoratet ved Karin Irene Gravbrøt var også tilstede og gjorde rede for anbefalingene om musikkterapi i nasjonale retningslinjer for psykose og rusbehandling.

"Musikkterapi er en langvarig mestringsfølelse. Låtskriving er som å skrive dagbok. En ekstra streng."
Sitat fra upublisert brukerundersøkelse, Fredrikstad kommune 2017

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen åpnet toppmøtet
- Dere skaper helse, sa ordfører Marianne Borgen da hun åpnet toppmøtet. - Musikk gir personlig utvikling og sterk personlig vekst. Intuitivt beveger vi oss til musikk, om vi er gamle demente eller små barn. Jeg ønsker et sterkere og bedre samarbeid på tvers av helse og musikk, sa en engasjert ordfører.

Byråd Inga Marte Thorkildsen vil fremheve brukerkunnskapen
Inga Marte Thorkildsen kom til toppmøtet sammen med sin nyansatte fagsjef rus Stian Biong.

Hennes innlegg fulgte rett etter et særdeles sterkt konsertforedrag av artist og erfaringskonsulent Angelica Kjos og musikkterapeut Hans Petter Solli. Thorkildsen  har skrevet et bidrag i Angelica Kjos sin kommende bok og ga tydelig uttrykk for hvordan Angelicas historie gjør henne forbanna, men også hvordan hennes recovery gir grobunn for håp og glede. - Her haster det med å håpe, sa byråden da hun siterte Cato Kristiansen, mangeårig prest ved Oslo kretsfengsel.

- Det er helt forunderlig hva vi tror på av kunnskap. Ofte havner vi inn i en reduksjonistisk tilnærming der vi får ingen eller lave forventninger, til folk som har opplevd store traumer eller strever med alvorlig rus- eller psykiske problemer. Vi må se på alle de tre delene av kunnskapsmodellen (fig.) som like viktig, og oppmerksomheten rundt brukerkunnskapen må bli større. Vi må være samarbeidspartnere på lik linje, sa Thorkildsen som prioriterte å være på toppmøtet fra start til slutt.

Toppmøtet ble avholdt ved Norges musikkhøgskole og ble arrangert av et samarbeid aktører; KoRus-Oslo, KoRus-Øst, CREMAH, NMH, Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon, NAPHA og Norsk forening for musikkterapi.

Musikkterapi i praksis
Musikkterapeuter fra Fredrikstad kommune, Tyrilistiftelsen, Lovisenberg sykehus, Uteseksjonen i Oslo og Frelsesarmeen viste glimt fra praksis og fortalte om etablering av stillinger. En rekke brukere av tjenestene deltok på scenen eller via video og sitater, og bidro til en større forståelse av nytte og hva musikkterapi kan bety for den enkelte.

"Musikkterapi har vært et veldig lyspunkt sånn sett, alle har hver sine utfordringer, - folk kommer med sin bagasje og har en dårlig uke og en dårlig måned og et dårlig år, også er det å lukke døra og tenne den derre gnisten da – så - ja ganske så viktig"
Sagt av bruker om musikkterapitilbudet i Fredrikstad kommune 2017

Toppmøte - og hva så?
Siste del av toppmøtet var viet til spørsmål og dialog om hvordan virksomheter skal legge til rette for stillinger i sine tverrfaglige team. Engasjementet var høyt, hindringene ble løftet fram og mulighetene skissert. Flere ledere var tydelige på at de vil ta kunnskapen og anbefalingene på alvor og starte prosesser i egne virksomheter. Toppmøtet åpnet for videre dialog både med arrangørene og muligheten for å rådføre seg med ledere som allerede har åpnet for stillinger.

Hva er musikkterapi?
Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre.

Hva slags utdanning har musikkterapeuter?
Musikkterapeuter har en femårig universitetsutdanning som gir dem en bred kunnskap om hvordan musikk er koblet til følelser, motivasjon og minner, og om hvordan musikk kan brukes som terapeutisk og helsefremmende aktivitet.

"Jeg har både dyssosial personlighetsforstyrrelse og ptsd, jeg er aggressiv, har ikke hemninger og har et temperament uten like. Driter i konsekvenser. Blir jeg sur så spiller jeg gitar. Hjelper meg å regulere følelsene mine. Gitarspillingen hjelper meg å samle meg"
Sagt om musikkterapi, Fredrikstad kommune 2017

Hva sier retningslinjer om musikkterapi?
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette.
Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211).
Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Ønsker du brosjyre om musikkterapi?
Det er laget to brosjyrer om musikkterapi i rusbehandling:
1. Brosjyre om musikkterapi i forebygging og behandling av rusproblemer, med fagpersoner som målgruppe. Du kan laste den ned på linken over eller du kan få den i papirform ved å kontakte KoRus-Vest Bergen.
2. Brosjyre om musikkterapi, der målgruppa er folk med rusproblemer. Du kan laste den ned via linken eller få den i papirform ved å kontakte Fagrådet eller KoRus-Vest Bergen.

Du kan lese mer om musikkterapi ved å klikke her.